Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 31.12.2007 Öncesi makaleler

Gelir Vergisi  Kanunu�nun Mükerrer 80/6 �inci maddesi gayrimenkullerde değer artış kazancını �İktisap şekli ne olursa (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70� inci maddenin (1), (2), (4), (7), numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (kooperatiflerin ortaklarına [...]

Günümüzün gelişen ekonomilerinde firmalar arasında artan rekabet ortamı ve değişen tüketim eğilimleri pazarlama tekniklerinin artmasına neden olmuştur. Firmalar artan bu pazarlama teknikleri doğrultusunda müşterilerine promosyon ürünler, eşantiyonlar, numuneler ve çekiliş yoluyla ürünler vermektedirler. Bununla birlikte gerek müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekse yasal yaptırımlardan dolayı işletmelerin garanti kapsamında bedelsiz olarak müşterilerine verdikleri ürünler bulunmaktadır. Katma Değer [...]

Bilindiği üzere, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği�nin �15.6.6.� bölümünde,  kurumlar vergisi mükelleflerinin hesap dönemi kapanmadan, geçici vergi dönemleri itibarıyla doğan ticari kârları üzerinden avans kâr payı dağıtabilecekleri belirtilmiştir. Böylece şirket ortaklarının yıl içinde gelir ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla şirketten yüksek ücretler almak veya para kullanmak gibi ileride vergi riski yaratacak uygulamalar yerine vergisel [...]

Giriş: Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin 25 Nisan 2007 tarihine kadar verilmesi ile birlikte birçok firmanın indirilemeyen kurum geçici vergi ile kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden veya mahsuben iadesi gündeme gelmiş bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde mahsup edilemeyen kesinti yoluyla ödenen vergiler ile geçici vergilerin nakden veya mahsuben iade edilmesi makalemizin konusunu oluşturmaktadır. 1. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin [...]

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9′uncu maddesi, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki vermiştir. Bakanlık bu yetkisine dayanarak çeşitli mal ve hizmet grupları için bir dizi düzenlene yapmıştır. 104 seri nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede 96 seri nolu [...]

Gelir İdaresi Başkanlığının 10.07.2006 tarih ve 2463 sayılı muktezasında � serbest bölgede faaliyet gösteren müşteriler yurt dışındaki müşteri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu bölgelere yapılan mal teslimlerinin ÖTV Kanununun 5. Maddesi kapsamında ihracat istisnası olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta ve söz konusu teslimlerde ÖTV uygulanması gerekmektedir�  denilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen muktezadan önce tartışmasız bir şekilde serbest [...]

İndirimli orana tabi malların satışlarından doğacak KDV iadesinde; malın teslim şekli önem taşımaktadır. Bilindiği gibi KDVK�nun 29/2.maddesinde �Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu [...]

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (5520) 21.06.2006 Tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kanunda en önemli değişiklikler örtülü kazanç ve örtülü sermaye müesseselerinde yapılmıştır, örtülü sermaye düzenlemesi 01.01.2006  tarihinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı düzenlemesi ise 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   YENİ ÖRTÜLÜ SERMAYE TANIMI ( KVK MADDE 12) �Kurumların, ortaklarından veya [...]

1. Risturn İstisnası : Kurumlar vergisi Kanunu�nun 5/1-i maddesinde, kooperatiflerde risturn istisnası belirtilmiştir. Risturn kelime olarak �geri verme� anlamına gelmektedir. Kooperatiflerde kar dağıtımı olmadığından ortaklar ile yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan gelir farkının ortaklara iade edilmesi olayı risturndur. Risturn istisnasından yararlanmak için işlemin tüketim, üretim ve kredi kooperatiflerinin  ortakları ile yapılması gerekmektedir. Ortaklardan başka kişilerle [...]

1. Mali Kâr/Zarar – Ticari Kâr Zarar Nedir? Kurumlar Vergi kanununda kurumların bütün gelirleri ve giderleri ticari faaliyet olarak kabul edilmekte, ticari faaliyet içinde bütün olarak değerlendirilmekte ve hesap dönemi sonunda kâr veya zarar oluşmaktadır. Dolayısıyla tüm gelir unsurlarına ilişkin gelirler ve giderler kâr veya zarar tespitinde toplama dahil edilmektedir. Tüm faaliyet sonucu oluşan kâr [...]

Sayfa 1 2 3 4 5