Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 31.12.2007 Öncesi makaleler

213 sayılı Vergi Usul Kanunu�nun 328. ve 329. maddeleri yenileme fonuna ilişkin düzenlemeler getirmekte ve bu maddeler gereğince belli şartların yerine getirilmesi halinde mükellefler vergi ertelemesi rejiminden faydalanabilmektedirler. Vergi Usul Kanunu 328. ve 329. maddelerinde yenileme fonu rejiminden faydalanılabilecek iki hal düzenlenmiştir.Bu hallerden ilki amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılmasına diğeri ise bu kıymetlerin yangın,deprem, sel, [...]

BEYANA TABİ GELİRLER Bir Takvim Yılında Elde Edilen Bütün Kazanç ve İratlar Yıllık Beyannamede Toplanarak Beyan Edilir Şahısların 2006 yılı gelirlerini beyan ettiği beyanname verme dönemi bu yıl 26 Mart 2007 tarihinde sona ermektedir. Gelirlerin yıllık beyannamede bildirilmesi ve beyannamede yapılacak indirimler konusunda özet bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Gelir Vergisi Kanununun 85�nci maddesine göre bir [...]

Giriş: Şirketlerin dışındaki vergi mükelleflerinin önemli bir kısmı Mart ayında vergi idaresi ile buluşarak bir önceki yılın hesabını vermek üzere beyannamelerini sunarlar. Bu mükelleflerin sayıca en kalabalık kısmını gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) elde edenler oluşturmaktadır. 2006 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ve beyanı makalemizin konusunu oluşturmaktadır. 1. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı: Gelir Vergisi [...]

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermayesi dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradı olarak tanımlanır.   Bu makalenin konusunu GVK’na 5281 sayılı Kanunun 30. maddesiyle eklenen geçici 67. maddesi kapsamında, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden [...]

Dövizli veya dövize endeksli faturalar öteden beri düzenlenmektedir. Ancak dövizli fatura düzenlenmesine ilişkin yasal düzenleme 5228 sayılı kanun ile V.U.K.�nun 215. maddesinde yapılan ve 31.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile yapılmıştır. V.U.K.�nun 215/2-a maddesi şöyledir. �Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu [...]

Giriş: Günümüz ekonomisinde işletmeler nakit fazlalıklarını esas faaliyetlerinin yanı sıra ihraççı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle değerlendirebilmektedirler.   Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanununa göre değerleme hükümlerine tabi tutulması öteden beri tartışma konusu olmuştur.   Maliye Bakanlığı 4369 sayılı Kanunla menkul kıymetlerde değerleme ölçüsünü değiştirmiş olup, konuya [...]

A. Değeri Düşen Emtianın Vergi Usul Kanunu Açısından Değerlendirilmesi   Vergi Usul Kanunu�nun 278�inci maddesi değeri düşen malları �Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar [...]

Bilindiği üzere amortisman konusu, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan gayrimenkullerin ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin, VUK�un değerleme hükümlerine göre belirlenen değerlerinin, yine Vergi Usul Kanunu�nda belirtilen esas ve süreler dahilinde yok edilmesidir.   I.      Amortismana Tabi Olmanın Genel Şartları: [...]

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu�nun 11.maddesinin 1.fıkrasına c bendi eklenmeden önce ihracatçılar, ihraç etmek üzere yurtiçinden aldıkları mallar için KDV ödemek zorunda kalıyorlar, daha sonra ise ihracat istisnası nedeniyle iade yoluyla geri alabilmek için bir takım bürokratik işlemlere, zaman ve finansal kayıplara katlanmak zorunda kalıyorlardı. Sözü geçen kanunun 11/1 maddesine c bendi eklenerek, ihracatçıya; [...]

Özel maliyet bedelleri, gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin kiracıları veya işletme hakkı sahipleri tarafından yapılan ve bunların iktisadi kıymetlerini devamlı olarak artıran giderler şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca faaliyetin yürütülebilmesi için yapılan tesisata ait giderlerde bu kapsamda değerlendirilir. Bu tanıma göre yapılan giderlerin, özel maliyet bedeli olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki unsurların bulunması gerekir; [...]

Sayfa 1 2 3 4 5