Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6481 5.6582
Euro 6.5039 6.5156
Sterlin 7.3560 7.3944
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi  : 01.12.2007   İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi Bilindiği üzere KDV, indirim esasına dayanan bir vergidir. Mükellefler, mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri KDV  leri mal veya hizmet satışları nedeniyle hesapladıkları KDV  lerden mahsup etmek suretiyle indirim konusu yapmaktadırlar. Ancak KDVK  da bazı mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklenilen KDV  lerinin indirim konusu yapılamayacağı [...]

Yayımlanma Tarihi  :   01.12.2007   Bilindiği gibi yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yeni yasanın 4 ve 5.maddelerinde kooperatiflerle ilgili muafiyet ve istisna hükümlerine yer verilmiştir. Öteden beri yürürlükte olan 5422 sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan kooperatiflerle ilgili düzenlemelerle, yeni kanunda yer [...]

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası 1. Giriş: Öteden beri vergi sistemimizde yer alan ve kurumların aktifine kayıtlı taşınmazların satışından elde edilen kazancın vergiden istisna edilmesine ilişkin düzenlemeler bazı değişikliklere uğrayarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda da yerini korumuş bulunmaktadır. 2. Kapsam: Kurumların aktifine kayıtlı taşınmazların Kanunun 5 nci maddesinde [...]

Yayımlanma Tarihi :  20.11.2007   VUK da Defter Tutmanın Amacı: Defter Tutma  ile ilgili hükümler Vergi Usul Kanununun 171 ile 226 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunun 171 inci maddesinde de belirtirliği üzere; Mükelleflerin; Vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumlarının tespit edilmesini, Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerinin tespit edilmesini, Vergi ile ilgili [...]

Yayımlanma Tarihi  : 15.11.2007 05 Kasım 2007 Mehmet GÜVEN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Baş Denetçi Çalışanların Kusurları Nedeniyle Ödenen ve Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine Dayanan Tazminatların Gider Yazılıp Yazılamayacağı   Günlük ticari hayatta mükellefler, çeşitli ekonomik ve hukuki olayların ortaya çıkmasıyla diğer kişi yada kuruluşlara [...]

Yayımlanma Tarihi   :  30.10.2007   213 sayılı Vergi Usul Kanununda tarh çeşitleri; beyannameye dayanan tarh, ikmalen vergi tarhı, re�sen vergi tarhı ve idarece vergi tarhı olarak sayılmıştır. Esas olan beyannameye dayanan tarhiyattır. Mükellefin beyanı aksi tespit edilinceye kadar doğru kabul edilmektedir. Beyana göre yapılan tarhiyata karşı dava açılamayacağı 213 sayılı V.U.K.�nun 378. Maddesinde hüküm [...]

Yayımlanma Tarihi  :  22.10.2007   A.  G İ R İ Ş Ülke ekonomimizin dünya ekonomisinde varlığını devam ettirebilmesi, mevcut kurum ve kuruluşlarımızın uluslararası piyasalara açılabilmesi için öncelikle muhasebe dilinde bu piyasadakilerle aynı dili konuşabiliyor olmaları gereklidir. Bunu sağlamak amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bünyesinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve hala yapılmakta olup, uyum sürecinde bizlere rehberlik [...]

Yayımlanma Tarihi  : 15.10.2007   GVK�nun  40/1 nci maddesinde; �ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderler� in indirilecek giderler olduğu düzenlenmiştir. Bu tür giderlerin VUK�nun 227 ve müteakip maddeler gereği tevsiki zorunludur. Tevsik edilemeyen giderlerin indirim konusu yapılması kabul edilmemektedir. 4108 Sayılı Kanunla GVK�nun 40/1n ci maddesine eklenen yeni bir hükümle bazı [...]

Yayımlanma Tarihi   :  17.09.2007   Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 ncü maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan �gümrük işlemlerinde basitleştirilmiş usul� dış ticaret işlemlerinde zaman ve nakitte tasarruf sağlaması nedeniyle ihracatçı ve ithalatçılarımız tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Konuya ilişkin genel açıklamalarımız ile 23 Ağustos 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin uygulamaya [...]

Yayımlanma Tarihi  :  10.09.2007   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan �Türkiye�de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar� hükmü ile sonraki dönemlerde oluşan kurum kazançlarından indirebilme imkânı verilmiştir. Bunun nedeni 5520 sayılı Kanunun [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21