Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi  :  10.09.2007   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan �Türkiye�de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar� hükmü ile sonraki dönemlerde oluşan kurum kazançlarından indirebilme imkânı verilmiştir. Bunun nedeni 5520 sayılı Kanunun [...]

Yayımlanma Tarihi  :  03.09.2007   Finansal kiralama (leasing) ülkemizde 28.06.1985 yılında 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile hukuki yapıya kavuşturulmuştur. Bu kanunun yürürlüğünden 01.07.2003 tarihine kadar vergi kanunlarında finansal kiralama işlemlerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı. 4842 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen mükerrer 290. Maddesinin yürürlük tarihi olan 01.07.2003 tarihinden önce yapılan sözleşmeler nedeniyle [...]

Yayımlanma Tarihi  :  27.08.2007   1. Giriş : 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu�nda yer alan �örtülü kazanç� müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu�nun 13 üncü maddesi ile �Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı� adı altında yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili yasal düzenleme geçtiğimiz yıl [...]

Yayımlanma Tarihi  :  20.08.2007   Ticari ve sınaî işletmeler kar elde etmek amacıyla kurulmuşlardır. Ancak kar ve zararlarının belirlenmesi için ömürlerinin sonunu beklemek anlamsızdır. İşletmelerin faaliyetleri sonucu elde ettikleri kar/zararın belirli dönemler itibariyle tespit edilmesi hem işletme yönetimi ve ortakları için hem de kamu için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İşletmenin kar/zararının belirlenebilmesinin iki temel ilkesi dönemsellik [...]

Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek belirlendiği işlemlerde satıcı lehine veya aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu sürekli sorun teşkil etmişti. Konu ile ilgili olarak mükellefler farklı gerekçelerle farklı uygulamalar yapmışlardır ve halen yapmaktadırlar. Vergi İdaresi 105 seri nolu KDV Genel Tebliği yayınlanıncaya kadar konu [...]

Yayımlanma Tarihi  : 30.07.2007   İhracatçılara, ihraç etmek kaydıyla imalatçılardan satın alacakları mallar için katma değer vergisi ödememe avantajı sağlayan �Tecil Terkin sistemi� 20.6.1986 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 3297 sayılı kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu�nun 11/1-C maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Aslında bu sistem başlangıçta sadece imalatçılar tarafından ihracatçılara yapılan teslimler için geçerli [...]

Yayımlanma Tarihi  :27.07.2007 1. Giriş: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması gereken defter ve belgeler yanında tüm vergisel işlemlerin  belli bir kayıt nizamı içerisinde tutulmasındaki amaç ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu tespit etmek ve sağlamaktır. Buna göre; Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar. (VUK:md.171)   Mükellefin vergi [...]

Yayımlanma Tarihi  :  24.07.2007   04.04.2007 tarihli 5615 sayılı kanunun 3.üncü maddesiyle  Gelir Vergis Kanunu�nun 41. maddesinin 5. bendinde değişiklik yapılmıştır.Yapılan değişikliğin  yürürlük tarihi 01.01.2007 tarihidir. Bu değişiklik ile, ilgili fıkranın 1 ila 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsaline uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel ve [...]

İşletmeler dönem sonlarında mevcutlarını değerlemek durumundadırlar. Mevcutların en önemli kısmı ticari olarak alınıp satılan ticari mallar veya üretilen mamullere ait stoklardır. Stokların maliyetinin tespiti ve değerlemesinin yapılması vergi kanunları, ticaret kanunu ve hem de işletmelerin kendi mali yapısını görmesi açısından bir zorunluluk olmaktadır. Stokların değerlemesinde uygulama farklılıkları ve yanlış seçimler olabilmektedir. Piyasa gerçeklerine uyan ancak [...]

Gelir Vergisi  Kanunu�nun Mükerrer 80/6 �inci maddesi gayrimenkullerde değer artış kazancını �İktisap şekli ne olursa (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70� inci maddenin (1), (2), (4), (7), numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (kooperatiflerin ortaklarına [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21