Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 3.8323 3.8392
Euro 4.5316 4.5398
Sterlin 5.1423 5.1691
Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

  1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI   Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami [...]

2 OCAK 2013’TEN İTİBAREN BİR YILDAN UZUN VADELİ MEVDUAT HESAPLARINA % 10 STOPAJ UYGULANACAK     1 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında aşağıdaki düzenlemeler yer almıştır:   Döviz tevdiat hesabına yürütülen faizler, mevduat faizleri, katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından vadesine göre farklı oranda stopaj yapılacaktır. Damga vergisine [...]

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLAR   Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 422) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında [...]

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLAR   31.12.2013 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 284 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği aşağıda özetlenmiştir.   Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.200 TL olmuştur. İşverenlerce hizmet erbabına işyeri dışında verilen yemeklere ilişkin istisna [...]

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE TARİFE MATRAH TUTARLARI % 7,80 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR   Maliye Bakanlığından: VERASET VE İNTIKAL VERGISI KANUNU GENEL TEBLIĞI (SERI NO: 44) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla [...]

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI % 7,80 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR       Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci  fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden [...]

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI % 7,80 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR       Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim [...]

MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINAN ÖTV 1.1.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN 39 TL OLMUŞTUR       Maliye Bakanlığından: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 9) Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve [...]

B-7 SERİ NOLU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ   2011 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılan B-7 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği metni aşağıdadır.     Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 7   Bu Tebliğde, 6358 [...]

7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ       31.12.2012 Tarihli Resmi Gazete   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 yapılan [...]