Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

SGK 2013-8 nolu Genelgesi   19/01/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 6385 sayılı  Kanun ile; 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olup, 4/b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, Şubat 2013 sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferilerinin 31 Mayıs [...]

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/26     Yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcıların, Türkiye’de yetkilendirilmiş tam mükellef kurumlarla yapmış oldukları aracılık sözleşmelerine istinaden İMKB ve VOB’da gerçekleştirdikleri alım-satım işlemleri sırasında, teknoloji şirketlerinden, aracı kurumlardan veya borsalardan alınan eş yerleşim (colocation) hizmetleri nedeniyle kullandıkları sunucular, yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılar açısından “işyeri” olarak değerlendirilmeyecektir.   Saygılarımızla. 5520 SAYILI [...]

SGK’nun 2013/7 nolu Genelgesi   Borç tebliğlerinin ilan yoluyla yapılmasına ilişkin usuller açıklanmıştır.   Saygılarımızla.             T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı    : 71266071.206.05.12/ 115 Konu : 2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması 28/01/2013 GENELGE 2013/7 Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliğlerinin ilan tahtasına [...]

2012/ARALIK BA VE BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 56 Konusu : 31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.   Tarihi   : 28/01/2013   Sayısı : VUK – 56 / 2013- 01 / [...]

31.12.2012 DEĞERLEMELERİNDE UYGULANACAK KURLAR 26 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28540   Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 423) Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit [...]

1.1.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARI     Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 70) Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili [...]

1.1.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK MAKTU VE NİSPİ HARÇLAR     Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), [...]

2013 YILINA AİT EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA 61 NOLU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ     Maliye Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERI NO: 61) 1. Giriş 2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare [...]

  1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI   Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami [...]

2 OCAK 2013’TEN İTİBAREN BİR YILDAN UZUN VADELİ MEVDUAT HESAPLARINA % 10 STOPAJ UYGULANACAK     1 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında aşağıdaki düzenlemeler yer almıştır:   Döviz tevdiat hesabına yürütülen faizler, mevduat faizleri, katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından vadesine göre farklı oranda stopaj yapılacaktır. Damga vergisine [...]