Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 5 AĞUSTOS 2011 SAAT 24’e KADAR UZATILMIŞTIR T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 48  Konusu : 31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.  Tarihi : 22/07/2011  Sayısı : VUK – 48 / 2011-6 / Form Ba ve [...]

  MALİ TATİL NEDENİYLE BEYANNAME VERME SÜRESİ 27 TEMMUZ ÖDEME SÜRESİ 30 TEMMUZ TARİHİNE UZAYAN VERGİLERİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ 1 AĞUSTOS AKŞAMINA KADAR UZATILMIŞTIR   Verilme süresi mali tatilin bittiği 20 Temmuz tarihini izleyen 7 gün içinde biten beyannamelerin verilme süresi, tatilin bittiği tarihten itibaren 7 gün yani 27 Temmuz akşamına kadar uzar.   [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü     Sayı :B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/424                                                                                                                01. 07.2011 Konu : 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden             yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi GENELGE 2011 – 56   Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü      Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/411                                                                                                                                29.06.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda              öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği GENELGE 2011 – 54 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık [...]

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının açıklanmasına ilişkin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;   – 2011 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2011 ila [...]

29 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tevkifat oranları ile BSMV oranlarında bu tarihten geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.   Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;   i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, ii) Vadesi [...]

27 Haziran 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı     Sayı : B.07.1.GİB.0.20.36-110[3630- ] Konu:   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2011/5)     ………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   ……………….. VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)   6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü      Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365                                                                                                                        7/6/2011   Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri   GENELGE 2011 -45   1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal [...]

25/5/2011 TARİHLİ VE 2011/1808 SAYILI KARARNAMENİN EKİ   KARAR    Tahsisler MADDE 1- (1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın ekinde yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” gruplandırması çerçevesinde; a)    I. Bölgedeki il ve ilçelerden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri [...]

Bilindiği üzere vergi levhasının iş yerine asılma zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine İnternet Vergi Dairesinden çıktı alınan levhanın iş yerinde bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızın yer aldığı 2011/62 sayılı sirkülerimiz 23.05.2011 tarihinde duyurulmuştur. Buna göre, gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile [...]