Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

21 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan C-2 sayılı Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: •6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %12 olarak uygulanacaktır. Diğer bir deyişle bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak [...]

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2010/2) 21 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2010/2 sayılı Tebliğde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. •Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda işveren hissesi sigorta primi desteğinden [...]

19 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bu tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95’ten % 1,40’a indirilmiştir.

Rekabet Kurumu Başkanlığı tarafından 07 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin amacı 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kuruluna bildirilerek izin alınması gereken birleşme ve devralmalar ile bu işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasları tespit ve ilan etmektir. Tebliğe göre; •Birleşme veya [...]

2010 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 6,42 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR 18 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2010 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,42 (yüzde altı virgül kırk iki) olarak tespit edilmiştir. Saygilarımızla

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası 13.05.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklik halk oylaması sonuçlarının Resmi [...]

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 6 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 12.11.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik’i yürürlükten kaldıran Yönetmelikte, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî [...]

01 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27716 Maliye Bakanlığından : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 276) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun(2) geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin [...]

01 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 400 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. VUK’nun 114’ncü maddesinde takdir komisyonuna başvurunun zamanaşımını durdurmasına süre kısıtlaması konulması: Değişiklikten önce vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmaktaydı. Gelir İdaresi [...]

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 10 nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; Finansal Kiralama Kanununun amacınin işletme tarafından ihtiyaç duyulan malların temini için işletmeye finansman sağlanması olduğu, bu hususa yönelik olarak taraflar arasında yapılan finansal kiralama sözleşmesinde, karara bağlanan ödeme planında, vadede veya teminat hükümlerinde işletmenin mali gücüne göre değişiklik yapılabildiği, yapılan bu değişikliklerin mevcut finansal kiralama sözleşmesinin [...]