Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Duyuru Sayı : 2011/42                                                                                               04.04.2011   BELLİ BİR SÜRE ELDE TUTULDUKTAN SONRA ELDEN ÇIKARILAN GAYRİMENKULLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İKTİSAP TARİHİ Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 76 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde, belli bir süre elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerin satışından doğan kazançlarda, elde tutma süresinin hesabında esas alınacak “iktisap tarihi” konusunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı [...]

GİB’nın alacaklarının 6111 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruda kullanılacak form ve ekler GİB’nın internet sitesinde yayınlanmıştır.     EK: GİB’nın başvuru formları

SGK’nun alacaklarının 6111 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruda kullanılacak form ve ekler kurumun internet sitesinde yayınlanmıştır.     EK: SGK’nun başvuru form ve ekleri

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 166 18/03/2011 Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına iliĢkin usul ve esaslar GENELGE 2011 – 29 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun [...]

Bilindiği üzere 6111 sayılı Kanuna göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri isterlerse 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırabileceklerdir. Ayrıca yıllık bazda KDV açısından da artırım yapılabilecektir.     Bunun yanında;     -Ücretlerden yapılan stopaj, -Serbest meslek ödemelerinden yapılan stopaj, -Yıllara sari inşaat onarım işlerine ait ödemelerden yapılan [...]

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ     EKİ: Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel yükümlülükler rehberi

SMMM ve YMM’LERLE MÜKELLEFLER ARASINDA DÜZENLENEN ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERMEYE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMİ 1 AĞUSTOS 2011 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.     15 Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı:27875     Maliye Bakanlığından:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:407)     213 sayılı Vergi Usul Kanununun (1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden [...]

6111 sayılı torba yasaya ilişkin 1 seri nolu Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla     EKİ: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliği (seri no 1)

12 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6170 sayılı Kanunla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.     Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.     Bölgede çalışan ar-ge ve destek personelinin bu görevleri ile [...]