Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME ORANI % 15 OLMUŞTUR 28 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27743 Karar Sayısı : 2010/974 Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 970 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde [...]

ÖTV ORANLARINA İLİŞKİN 2010/973 SAYILI BKK 28 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27743 Karar Sayısı : 2010/973 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/10/2010 tarihli ve 960 sayılı yazısı üzerine, adı [...]

22 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 87 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: •6802 sayılı Kanunun 6009 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşan kişiler ile anılan maddenin ikinci fıkrasında belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini “esas iştigal [...]

21 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan C-2 sayılı Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: •6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %12 olarak uygulanacaktır. Diğer bir deyişle bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak [...]

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2010/2) 21 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2010/2 sayılı Tebliğde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. •Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda işveren hissesi sigorta primi desteğinden [...]

19 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bu tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95’ten % 1,40’a indirilmiştir.

Rekabet Kurumu Başkanlığı tarafından 07 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin amacı 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kuruluna bildirilerek izin alınması gereken birleşme ve devralmalar ile bu işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasları tespit ve ilan etmektir. Tebliğe göre; •Birleşme veya [...]

2010 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 6,42 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR 18 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2010 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,42 (yüzde altı virgül kırk iki) olarak tespit edilmiştir. Saygilarımızla

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası 13.05.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklik halk oylaması sonuçlarının Resmi [...]

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 6 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 12.11.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik’i yürürlükten kaldıran Yönetmelikte, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî [...]