Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 40 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (Diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) ile işyeri hekimlerinin ne şekilde vergilendirileceği hususu ile hekimlerin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyetine ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Sirkülere ulaşmak [...]

12.02.2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 112 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması ile ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması gibi konularda açıklamalar yapılmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 2009/1 Seri No.lu İç Genelgesi yayınlanmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat oranları hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

27/01/2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5831 sayılı “Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un; – 6 ncı maddesi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I/3 üncü maddesi; 3. a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde [...]

Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun 28 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Saygılarımızla. Söz konusu Kanun’ ulaşmak için tıklayınız.

17 Ocak 2009 tarih ve 27113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 390 sıra no.lu VUK genel tebliğinde, borsada rayici olmayan yabancı paraların, VUK gereğince 2008 yılı için yapılacak değerlemelere esas olmak üzere tespit olunan kurlar gösterilmiştir. Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde bu kurların uygulanacağı açıklamasına [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı 14.01.2009 tarihli duyurusunda aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir. 1.Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresi içerisinde verecekleri kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannameleri üzerine tahakkuk ettirilecek amme alacaklarının vergi daireleri veznelerine nakden veya çek ile ödeme yapılması yerine ödemelerin tahsilata yetkili kılınan bankalar aracılığıyla yapmaları [...]