Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

“İstihdam paketi” olarak bilinen 5763 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 81’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren payının 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanacağını hüküm altına almıştır. Söz konusu bent hükmünde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde %11 olan işveren payı %6 olarak [...]

13.11.2008 tarih ve 27053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde değişiklik yapılmıştır.   Aşağıdaki tabloda gelir türleri ve elde eden kişiler itibariyle eski ve yeni oranlar yer almaktadır.       Gelir Türü Geçici 67’nci Madde [...]

Yayınlanan 38 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 10 Kasım 2008 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 14 sıra nolu 5520 sayılı  Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2008 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.9,89 (yüzde dokuz virgül seksen dokuz ) olarak tespit edilmiştir.     Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla.

30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularda kullanacağı dilekçe örneği Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanmıştır. Söz konusu dilekçe örneği aşağıdadır.   Saygılarımızla.

30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılacak mallarda istisna uygulaması ve 1 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere  ilişkin açıklamalar yapılmıştır.   Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacaklarının talep edilmesi halinde tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin B Seri 4 Sıra nolu Tahsilat Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğe göre;     01 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 29 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince [...]

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aşağıda yer alan yönetmelik ve tebliğleri yayımlamıştır.   28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler;   — Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği — Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği   27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler;   — Alt [...]

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu ile belirlenen ve 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak prim oranları aşağıda görüldüğü gibidir.     5510 SAYILI KANUNA GÖRE YENİ SİGORTA PRİM ORANLARI SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARI % GENEL SİGORTALI İŞVEREN DEVLET Kısa Vadeli Sigorta Kolları (1) 1-6,5 – 1-6,5 – Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 20 9 [...]

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin 2.2.1. ayrımında aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süreleri yeniden düzenlenmiştir.     01 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 [...]