Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Tebliğde;       Yıllık Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı % 25 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 27     Olarak tespit edilen faiz oranları, tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.   2- Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2008 yılı asgari ücretini kararlaştırmıştır.   Komisyonun kararına göre brüt asgari ücret; Dönemi Brüt Asgari Ücret Tutarı [...]

28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 266 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı maktu hadler 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2007 yılı yeniden değerleme oranı (%7,2) kadar artırılmıştır. Bu tebliğ ile artırılan bazı hadler aşağıdaki gibidir.     1 Gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarı [...]

25.12.2007 tarihinde yayımlanan 18.12.2007 tarih ve 3 Seri No.lu Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler’de, 01.01.2008 tarihinden itibaren araç muayenelerinde alınacak harç tutarları belirtilmiştir.     Saygılarımızla.     Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Tespit edilen yeniden değerleme oranının 2007 ile 2008 yıllarında hangi indirim, vergi ve cezaların tespitinde kullanılacağı hususlarına 19.11.2007 tarih ve 2007/42 sayılı duyurumuzda yer verilmiştir. 18.12.2007 tarih ve 2007/50 sayılı duyurumuzda da; 378 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlar Kurulu vergi kanunlarında yer alan bazı maktu hadleri artırma [...]

24.12.2007 tarihinde yayımlanan 50 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Kasım/2007 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesinin verilme süresi 25.12.2007 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.   Saygılarımızla.

2007 takvim yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde 2008 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdik ettirmesi ile ilgili olarak aşağıda açıklanan hususlara dikkat edilmesinde yarar bulunmaktadır.     Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan defterler; yevmiye defteri, envanter defteri ve defter-i kebir’ dir.(VUK Md.182) Vergi mevzuatına göre tutulması zorunlu defterlerden yevmiye defteri ve envanter defterinin tasdiki [...]

Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu hadler Bakanlar Kurulunca artırma yetkisinin kullanılmaması durumunda yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Maliye Bakanlığınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 378 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağında 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak, yeniden değerleme oranında (% 7,2) artırılan hadlere yer vermiştir. Tebliğ taslağında yer alan bazı maktu hadler aşağıdaki gibidir.   [...]

Amaç, kapsam ve tanımlar   MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik [...]

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 tarih ve  3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümü Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007 tarih ve E:2007/4;K:2007/81 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı 08 Aralık 2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.     Anayasa Mahkemesi [...]

18.11.2007 tarih VE 26704 sayılı Resmi Gazetede 1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41/5. Maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. Maddesinde yasal düzenlemesi yapılmış olan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı müessesesine ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir. [...]