Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

11.02.2008 tarih ve 2008/9 sayılı duyurumuz ile taslağı hakkında bilgi verdiğimiz; 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   A-Kanunun 1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile maddenin yürürlüğe girdiği 27.02.2008 tarihinden önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken [...]

26.02.2008 tarih ve 26799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde;   1-Konaklama tesislerinde KDV uygulamasıyla ilgili olarak;   Seyahat acentelerinin geceleme hizmetleri için verdikleri aracılık hizmetlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Seyahat acentelerinin düzenleyecekleri faturaların içeriğine ilişkin olarak 107 sıra no.lu KDV Genel Tebliği’nin C-2.3 bölümünün dördüncü paragrafında yer [...]

1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergi dönemleri itibarıyla doğan ticari kârları üzerinden avans kâr payı dağıtabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğ ile yapılan bu düzenleme hakkında Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği tarafından Danıştay’ a dava açılmıştır. Danıştay 4. Dairesi’ nce alınan 18.10.2007 tarih ve E:2007/2364 sayılı karar ile tebliğde yapılan [...]

1-Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesinde yer alan İnternet Vergi Dairesi’nde e-Beyannameye ilişkin olarak 01.02.2008 tarihli duyurusunda; Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır.   “Katma Değer Vergisi Beyannamesi “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” , “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler”, “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarına satırlar ayrıca “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV [...]

12 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan 66 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 14 Şubat 2008 Perşembe günü akşamına kadar verilmesi gereken Ekim, Kasım, Aralık/2007 dönemine ait dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 15 Şubat 2008 Cuma günü akşamına uzatılmıştır. Ödeme süresinde değişiklik söz konusu değildir.   Saygılarımızla.   66 nolu Gelir Vergisi Sirkülerine ulaşmak [...]

08 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2008/13186 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 3 üncü maddesi ile 32 sayılı kararın 8 inci maddesi “İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir.Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. [...]

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekindeki % 8 KDV oranlı II sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 nci sırasının parantez içine “1618 sayılı Kanun hükümlerine göre [...]

Toplam 6 maddeden oluşan tasarının 1. Maddesi; maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla,   – İkmalen, – Re’sen ve – İdarece tarh edilen,   Vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezalarına ilişkin (İl özel idareleri [...]

06.02.2008 tarihinde yayımlanan 32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2007 yılına ilişkin olarak Şubat ayının sonuna kadar verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının verilme süresi 5 Haziran 2008 tarihine uzatılmıştır.     Saygılarımızla.     32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

2007 ve 2008 yıllarına ilişkin olarak verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 381 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğde yer alan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir.   Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2007 yılına ilişkin olarak düzenleyecekleri Ba [...]