Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Tespit edilen yeniden değerleme oranının 2007 ile 2008 yıllarında hangi indirim, vergi ve cezaların tespitinde kullanılacağı hususlarına 19.11.2007 tarih ve 2007/42 sayılı duyurumuzda yer verilmiştir. 18.12.2007 tarih ve 2007/50 sayılı duyurumuzda da; 378 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlar Kurulu vergi kanunlarında yer alan bazı maktu hadleri artırma [...]

24.12.2007 tarihinde yayımlanan 50 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Kasım/2007 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesinin verilme süresi 25.12.2007 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.   Saygılarımızla.

2007 takvim yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde 2008 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdik ettirmesi ile ilgili olarak aşağıda açıklanan hususlara dikkat edilmesinde yarar bulunmaktadır.     Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan defterler; yevmiye defteri, envanter defteri ve defter-i kebir’ dir.(VUK Md.182) Vergi mevzuatına göre tutulması zorunlu defterlerden yevmiye defteri ve envanter defterinin tasdiki [...]

Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu hadler Bakanlar Kurulunca artırma yetkisinin kullanılmaması durumunda yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Maliye Bakanlığınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 378 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağında 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak, yeniden değerleme oranında (% 7,2) artırılan hadlere yer vermiştir. Tebliğ taslağında yer alan bazı maktu hadler aşağıdaki gibidir.   [...]

Amaç, kapsam ve tanımlar   MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik [...]

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 tarih ve  3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümü Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007 tarih ve E:2007/4;K:2007/81 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı 08 Aralık 2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.     Anayasa Mahkemesi [...]

18.11.2007 tarih VE 26704 sayılı Resmi Gazetede 1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41/5. Maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. Maddesinde yasal düzenlemesi yapılmış olan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı müessesesine ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir. [...]

06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazetede Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13/7. maddesinde transfer fiyatlandırmasına ilişkin usullerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kanun maddesindeki yetki kullanılmak suretiyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin usuller [...]

04.12.2007 tarih VE 26720 sayılı Resmi Gazetede 265 nolu Gelir vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile G.V.K.’ nun 32. Maddesinde yer alan Asgari Geçim İndirimi müessesinin uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelere yer verilmiştir. Tebliğde yer alan açıklama ve düzenlemelere aşağıda kısaca değinilmiştir.     – Uygulama Esasları: Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri [...]

20.11.2007 tarihinde yayınlanan 29 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık dönemler halinde verilen Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu 2008 yılına ertelenmiştir.   Buna göre işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler;   – Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine [...]