Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3272 5.3368
Euro 6.0935 6.1045
Sterlin 6.8347 6.8703
Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

20.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenleyen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

5458 sayılı Kanun uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 30 Haziran 2006 gününün mesai saati sonuna kadar uzatılmış olup konu  hakkındaki 16-373 sayılı SSK İç Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 16 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   [...]

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar tarafından menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark ile alış ve itfa bedelleri arasındaki fark ve dönemsel getiriler üzerinden % 15 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.     Hazine tarafından yurt içinde ihraç edilen tahvil [...]

4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi yapan mükelleflere ödenen istihkaklar üzerinden hesap dönemi içinde indirim oranı uygulanmaksızın tevkif edilen vergilerin, hesap dönemi sonu itibariyle 4325 [...]

Özellikle ihale konusu işlere ait asgari işçilik oranlarının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespitine ilişkin 16-374 sayılı SSK Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır. Konuya ilişkin 46 nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

5084 sayılı Kanun ve 5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenen bazı illeri kapsayan teşvik uygulamasının unsurlarından biri olan sigorta primi işveren hissesi teşviki hakkında açıklamaların yer aldığı 16-375 sayılı SSK Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

ÖTV’ye tabi taşıt aracı satışlarında ÖTV matrahına ilişkin açıklamaların yer aldığı 2 nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla