Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2017 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 23.02.2017 Sirküler No: 2017/15 Sahte Belge Düzenlenmesi Halinde Teminat Uygulaması VUK 478 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 478 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Amaç ve Kapsam 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin [...]

Sirküler Tarihi: 14.02.2017 Sirküler No: 2017/14 Birleşen KOBİ’ler için İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12) MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı” başlıklı [...]

Sirküler Tarihi: 10.02.2017 Sirküler No: 2017/13 31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Prim ve GV Stopaj Desteği Getirildi 09 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29974 Karar Sayısı: KHK/687 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar [...]

Sirküler Tarihi: 10.02.2017 Sirküler No: 2017/12 2016 Yılı Sonunda Döviz Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 477 08 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29973 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi [...]

Sirküler Tarihi: 03.02.2017 Sirküler No: 2017/11 İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri Yılı İçinde Nakden Yapılabilecektir   03 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10 seri nolu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerindeki KDV istisnası, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, [...]

Sirküler Tarihi: 03.02.2017 Sirküler No: 2017/10 Bazı Malların KDV ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi, KDV ve ÖTV oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış [...]

Sirküler Tarihi: 31.01.2017 Sirküler No: 2017/09 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 5   29 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29963 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 18/1/2017 tarihli [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2017 Sirküler No: 2017/08 6770 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI (6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ödeme süresi 2017 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.) 27.1.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2017 Sirküler No: 2017/07 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi Desteği Duyurusu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2017 Sirküler No: 2017/06 SGK Duyurusu İlave 6 Puanlık İndirim T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANILĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 24/01/2017 DUYURU İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİM KAPSAMINDA 30/5/2013 TARİHLİ, 2013/4966 SAYILI KARARNAMENİN EKİ (I) SAYILI LİSTEDE BELİRTİLEN İLLERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN İNDİRİMDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6