Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2010 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi  :  27.04.2010   TOPLU İŞTEN ÇIKARMANIN KOŞULLARI 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre, “İşveren; ekonomik teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işten çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   TEKSTİL SEKTÖRÜNE TAŞINMA TEŞVİKİ 5838 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ve 28.02.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren geçici 4. maddeyle “münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulu’nca belirlenen illere 31.12.2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN TAM MÜKELLEF ŞİRKETLERİN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN ORTAKLARINA DAĞITIMI % 15 STOPAJA TABİDİR Serbest Bölgeler Kanunu’na 5084 sayılı Kanunun 9′uncu maddesiyle eklenen ve 06/02/2004 tarihinde yürürlüğe giren geçici 3′üncü maddesinde; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat [...]

Yayımlanma Tarihi  :  26.04.2010   GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ ORANLARI YÜKSEK OLMAK ZORUNDA MIDIR 6183 sayılı Amme Alacakları’nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. Maddesine göre; “Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 (2009/15565 ile % 1,95) oranında gecikme zammı tatbik olunur.” Bunun yanısıra Vergi [...]

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL VE ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ Gümrük işlemlerinde basitleştirilmiş usul ve bu usulden yararlanmak üzere verilen onaylanmış kişi statü belgesi (OKSB), gümrük sistemimizde birkaç yıldan beri yürürlükte olan ve Gümrük Yönetmeliği’nin 17A ila 17D, 135 ila 163, 207 ve 650 ila 657 nci maddelerinde düzenlenmiş bir uygulamadır. 30 Haziran 2009 Tarihli Resmi [...]

Yayımlanma Tarihi  :  26.04.2010   İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ İş sözleşmeleri, taraflar arasında ilişkinin sona ermesi halinde, hak ve borçların tespit edilmesinde önemli bir belge niteliğindedir. İş sözleşmeleri, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenebilmektedir. İş sözleşmelerinde süre bir yıl veya üzerindeyse yazılı şekil şartı zorunluluğu vardır. İş sözleşmesinin türleri şunlardır: Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri En çok otuz iş [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   SÖZLEŞME GEREĞİ ÖDENEN TAZMİNATLARIN GİDER YAZILMA KOŞULLARI Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41/6 maddesinde “Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)” gider yazılamaz, hükmü yeralmaktadır. Aynı Kanunun “İndirilecek Giderler” [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Birleşen KOBİ’lere Büyük Teşvik: Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısında, KOBİ’lerin 31.12.2009 tarihine kadar yaptıkları birleşmelerde çok önemli teşvik unsurları yer almaktadır. Bu birleşmelerde mevcut uygulamada yer alan devralınan kurumun birleşme tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının mahsubunun yanısıra; [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Teğet tartışmalarını takip eden uzun bir suskunluk döneminden sonra krize yönelik tedbirler birbiri ardına gelmeye başladı. Yazımızda geçtiğimiz günlerde getirilen yenilikler ve yapılan düzenlemelerden bahsedilmektedir. Serbest Bölgelerdeki İmalatçı Şirketlerin İstihdam Ettiği Personelin Ücretlerine Yönelik Gelir Vergisi Stopaj İstisnası: 12 Mart 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan [...]

Yayımlanma Tarihi   :   07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan KKEG Niteliğindeki Faize İlişkin KDV’nin Düzeltilmesi Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkisi olan kişilerden aldıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin üç katını aşan kısmı, örtülü sermaye sayılmaktadır. Örtülü sermaye üzerinden borçlu kurumun ödediği [...]

Sayfa 1 2 3 4 5