Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNEMLİ DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi    :  05.05.2012

 

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNEMLİ DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Hükümet tarafından Meclise sevk edilen ve Komisyondan geçen Kanun tasarısı çok önemli düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelerin yaygın kitleyi ilgilendiren önemli bazı hükümleri aşağıda açıklanmıştır.

  • Ø Kredi faizlerinin % 10’una kadar olan kısmı matrahtan indirilemeyecektir

Tasarıda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı vb adlar altında yaptıkları gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’ununa kadar olan kısmını matrahtan indiremeyeceklerine ilişkin Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Yatırımın maliyetine eklenen faizler hariç tutulmaktadır.

Düzenlemenin gerekçesinde, firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amaçlandığı belirtilmektedir. Düzenleme, “bankaların ve diğer kredi finansman kuruluşlarının varlık nedeni nedir” sorusunu akla getiriyor.

  • Ø Yabancılara verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançların % 50’si gelir ve kurumlar  vergisinden istisna edilmiştir

Tasarıda; yabancılara verilen; mimarlık, mühendislik,  tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti gibi uzaktan erişim imkanlarıyla verilmesi mümkün olan hizmetler ve ilgili bakanlığın (Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları kastediliyor) izni ve kontrolüne tabi işletmelerce verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların %50 si gelir vergisinden istisna edilmektedir. Bakanlar kuruluna bu istisnayı %100’e kadar artırma ve sıfırlama yetkisi verilmektedir.

Madde gerekçesinde, ülke içinde nitelikli işgücü istihdamını artırmak ve beyin göçünü önlemek amaçlandığı belirtilmektedir.

  • Ø Yeni teşvik düzenlemeleri çerçevesinde bazı bölgelerde yapılacak yatırımlarda çalışanların ücretinden kesilecek gelir vergisi stopajına istisna getirilmiştir

Yeni Teşvik tedbirleri çerçevesinde yapılacak yatırımlarda çalışanların asgari ücret tutarını aşmayan ücret kısmından 31.12.2023 yılına kadar GV stopajı yapılmayacaktır. Stopaj istisnası uygulaması yatırımın kısmen veya tamamen işletmeye alınmasından itibaren 10 yıl süre ile uygulanacaktır.

Stopaj istisnası muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek ve öncelikle asgari geçim indirimi tutarları terkin edileceği için teşviğin etkisi sınırlı kalacaktır. Bölgesel dengesizlikleri gidermeyi amaçlayan bu tür teşvik unsurlarının uygulamasında “devlet baba” keşke bu kadar  “eli sıkı” davranmasa diye düşünmeden edemiyoruz doğrusu.

  • Ø Fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin mükellefe iadesinde tahsilat tarihinden itibaren tecil faizi oranında faiz uygulanması öngörülüyor.

Anayasa Mahkemesinin Kararı üzerine, tasarıda Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde düzenleme yapılmak suretiyle, mevcut hükmün yerine, Gelir İdaresinin fazla ve yersiz tahsil ettiği vergileri vatandaşa iade ederken faiz hesaplamasına prensip olarak tahsilat tarihinden başlanılması öngörülmektedir. Bu düzenleme vatandaştaki vergi direncinin gerekçelerinden birini daha ortadan kaldıran önemli bir düzenlemedir. Maddenin uygulamasında İdarenin mükellef haklarını gözeten bir tutum içinde olacağını ümit ediyoruz.

Faiz hesaplaması,

i. Fazla ödemede hata mükelleften kaynaklanmışsa müracaat tarihinden

ii. İdareden kaynaklanmışsa tahsil tarihinden,

iii. İade doğuran diğer işlemlerde belgelerin tamamlanma tarihinden üç ay sonrasından

başlayacaktır.

  • Ø Konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi değerine göre KDV oranını belirleme yetkisi verilmektedir

Mevcut hükümlere göre 150 metrekarenin altındaki konutların KDV oranı % 1, 150 metrekarenin üzerindekiler % 18’dir. Tasarıyla yüzölçümü kriteri oranın belirlenmesinde tek kriter olmaktan çıkarılmıştır.

  • Ø Büyük stratejik yatırımlarda inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV ertesi yıl iade edilecektir

31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere 500 milyon ve üzeri stratejik yatırımlar için yüklenilen KDV’nin yıllık dönemler halinde iade edilmesi imkanı getirilmektedir.

  • Ø Yeni teşvik kararları çerçevesinde bazı bölgelerde yapılan teşvikli yatırımlarda istihdam edilen sigortalıların asgari kazanç üzerinden hesaplanan sigorta primleri alınmayacaktır

Yeni teşvik uygulaması kapsamında yapılan düzenlemenin en dikkat çekici kısmı sigorta primlerinin işçi hissesinin de Devlet tarafından karşılanacak olmasıdır. Bu çok olumlu bir düzenleme olmakla birlikte etkisi hedef bölgelerdeki işçilerin sigortalılaşma oranı ile sınırlı olacaktır.

  • Ø Teşvik belgeli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması yatırım işletmeye geçmeden diğer kazançlar üzerinden de yapılabilecektir

Teşvik belgeli yatırımlarda, toplam yatırıma katkı oranının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere, yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da uygulanabilmesi imkanı getirilmektedir.