Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6825 5.6928
Euro 6.5678 6.5797
Sterlin 7.4573 7.4962
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

KAR PAYI AVANSINDA AYRINTILAR AÇIKLANDI

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :   13.08.2012

 

 

KAR PAYI AVANSINDA AYRINTILAR AÇIKLANDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 9 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kar Payı Avansı Tebliğinde öteden beri beklenen düzenlemeler açıklanmıştır.

Hangi şirketler kar payı avansı kapsamına girmektedir:

Düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır..

Kar payı avansı hangi tutar üzerinden ödenecektir:

Kar payı avansı net kar ve serbest yedek akçelerden ödenecektir. Serbest yedek akçe kapsamına, genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeler girmektedir.

Kâr payı avansı dağıtımının iki şartı:

Kar payı avansı dağıtılabilmesi için şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir.

Genel kurul toplantısında toplantı ve karar nisapları nedir?

Genel kurulda kâr payı avansı kararı verilebilmesi için;

- Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, genel kurulca kar payı avansı kararı verilebilmesi için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması,

- Limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde olması, gereklidir.

Dönem sonu karının yeterli olmaması veya zarar olması durumunda:

Dönem sonunda oluşan karın yeterli olmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesi, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesi gerekmektedir.

Dönem sonunda zarar oluşması halinde;

- Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılması, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesi gerekmektedir.

- Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarı dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarı bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısım yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

Bu hususlar, kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ve hesaplanması

Kar payı avansı dağıtılabilmesi için üç, altı veya dokuz aylık dönemlerden birinde kar çıkması gerekir. Bu kardan;

-geçmiş yıllar zararlarının tamamı,

-vergi, fon ve mali karşılıklar,

-kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler,

-imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarlar,

İndirilir ve kalan tutarın yarısı kar payı avansı olarak dağıtılır.

Kar payı avansı üç, altı ve dokuz aylık hesap dönemlerinde kar çıkması şartıyla aynı yıl içinde birden fazla dağıtılabilir. Hesaplamada daha önce dağıtılan avanslar mahsup edilir.

Kâr payı avansı ödemeleri

Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup edilir.

Kâr payı avansı işlemlerinde yönetim organının görevleri

Genel kurulun karar alması ve ara dönemde kar çıkması koşulları gerçekleştikten sonra şirket yönetim organı sırasıyla;

a) Kâr payı avansı dağıtımına ilişkin raporu hazırlar ve bu raporda;

1) Kâr payı avansı dağıtımına dayanak oluşturan ara dönem finansal tabloların TTKnun 515 inci maddesinde belirtilen dürüst resim ilkesine uygun olarak hazırlandığı,

2) Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının Tebliğe uygun olarak hesaplandığı,

belirtilir. Yapılan hesaplamalara ve diğer şartların yerine getirilmiş olduğuna dayanak teşkil eden belgeler bu rapora ek yapılır.

b) Raporda tespit edilen kâr payı avansının ortaklara ödenmesine ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar alınır.

c) Kâr payı avansı tutarları kararı izleyen en geç 6 hafta içerisinde ödenir.

Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine kâr payı avansı ödenirken gerekli güvence yönetim organı tarafından alınır.

Hesap dönemi sonunda yeteri kadar kar çıkmaması veya zarar ortaya çıkması halinde fazladan ödenen kâr payı avanslarının ortaklardan tahsil edilerek şirkete iadesine ilişkin işlemler yönetim organınca yerine getirilir.

. Kâr payı avansı dağıtımında stopaj var mıdır?

05.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre;

- Kâr payı avansından vergi kesintisi yapılacağı,

- Ortakların kar payı avansını elde ettikleri tarihin ise kurumun yıllık safi kazancının kesinleşip, kârın nakden veya hesaben dağıtıldığı, diğer bir ifadeyle avansın kâr dağıtım kararı uyarınca dağıtılan kârdan mahsup edildiği tarihte gerçekleşeceği, yani kar edilen hesap dönemini takip eden yılda elde edilmiş sayılacağı dolayısıyla izleyen yılda beyan edilmesi gerekiyorsa beyana konu edilmesi gerekir.

- Avans kâr payı dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacak, ancak hesap döneminin zararla kapanması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.

2012 yılında kar payı avansı dağıtılması

2012 yılına ilişkin hesap döneminde kâr payı avansı dağıtacak şirketler, avans tutarının hesaplanmasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenen bilançoları esas alır. Tebliğe göre düzenlenecek raporda, kâr payı avansı dağıtımına dayanak oluşturan ara dönem bilançosunun gerçeğe uygun olarak düzenlendiği belirtilir.