Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN ALT MEVZUAT NİHAYET YAYINLANMAYA BAŞLANDI. KAMUOYU BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN ALT MEVZUATI BEKLİYOR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi    :   17.09.2012

 

 

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN ALT MEVZUAT NİHAYET YAYINLANMAYA BAŞLANDI. KAMUOYU BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN ALT MEVZUATI BEKLİYOR

28 ve 29 Ağustos 2012 Tarihli Resmi Gazetelerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan üç adet yönetmelik ve üç adet tebliğ yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliklerden ticaret şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesine ilişkin Yönetmelikte özetle aşağıdaki hususlar yer almıştır:

Bakanlık ticaret şirketlerinin aşağıda sayılan işlemlerini denetleyebilecektir:

a) Kuruluş işlemleri,

b) Ticaret siciline tescil ve ilan işlemleri,

c) Ticaret unvanına ve işletme adına ilişkin işlemler,

ç) Ticari defterlere ilişkin işlemler,

d) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri,

e) Şirketler topluluğuna, bağlılığa ve hakimiyete ilişkin işlemler,

f) Genel kurulun çağrılmasına, toplanmasına, karar almasına, görevlerine ve yetkilerine ilişkin işlemler,

g) Yönetim organının oluşumuna, toplanmasına, karar almasına, sorumluluğuna, görev ve yetkilerine yönelik işlemler,

ğ) Denetçinin seçilmesine ilişkin işlemler,

h) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin işlemler,

ı) Paya ve sermaye koyma borcuna ilişkin işlemler,

i) Menkul kıymet işlemleri,

j) Sermayenin artırılması, azaltılması ve tamamlanması işlemleri,

k) Finansal tablolara, yıllık faaliyet raporlarına ve yedek akçelere yönelik işlemler,

l) Kâr, kazanç ve tasfiye payına ilişkin işlemler,

m) Elektronik ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin işlemler,

n) Sona erme ve tasfiyeye yönelik işlemler,

o) Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere konu işlemler.

Denetim usulü

Yönetmeliğe göre Bakanlık, ticaret şirketlerinin denetimine resen veya ortakların yahut üçüncü kişilerin istem, ihbar ve şikayetleri üzerine karar verebilecektir.

Bakanlığın denetim elemanlarının denetim çalışmaları sonucunda;

a) İlgililerin hukuki sorumluluğunu gerektiren durumlar genel kurul gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulur

b) İdari para cezaları uygulanır

c) Diğer bakanlık, kurul, kurum ve kuruluşların görev alanına giren ve bunlar tarafından tedbir alınmasını veya denetim yapılmasını gerektiren durumlar yetkili birimlere bildirilir

Aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan şirketlerin yıllık faaliyet raporunun içeriğine ilişkin yönetmelikte özetle aşağıdaki hususlar yer almıştır:

Yönetmelik anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporları ve şirketler topluluğunda ana şirketin yıllık faaliyet raporunu kapsamaktadır.

Yıllık faaliyet raporu yönetim organı tarafından şirketin ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması muhtemel risklerin belirtildiği bir rapor olacaktır. Raporda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemeyecektir.

Yıllık faaliyet raporunda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça değinilecek ve bu konulara ilişkin yönetim organının değerlendirmesine yer verilecektir. Yıllık faaliyet raporunda, geleceğe yönelik bilgi verildiği veya tahminlerde bulunulduğu durumlarda, bunların dayandığı gerekçelere ve istatistiki bilgilere de yer verilmesi zorunlu olacaktır.

Yönetmelikte faaliyet raporunda yer alması gereken bilgilere yer verilmiş olup bunlar şirketin  finansal durumu, yönetim kalitesi, karşı karşıya bulunduğu riskler dahil hemen herşeyi kapsamaktadır.

Aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan anonim şirketlerin elektronik ortamda yapılacak genel kurullarına ilişkin yönetmelikte özetle aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

Şirketlerin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecektir.

EGKS’yi uygulayacak şirketler, genel kurul toplantılarına ilişkin Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması zorunlu olan çağrıları, genel kurul öncesi hak sahiplerinin incelemesine sunulması zorunlu olan belgeleri ve toplantı gündemine ilişkin belgeleri güvenli elektronik imzalı olarak Kanunda öngörülen süreler içinde EGKS’de hak sahiplerinin erişimine hazır bulunduracaklardır

29 Ağustos 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan halka açık olmayan anonim şirketlerin genel kurullarında birikimli oy kullanımına ilişkin esaslar hakkında tebliğde özetle aşağıdaki hususlar yer almıştır:

Tebliğ çoğunluğa sahip olmayan pay sahiplerinin, şirketin yönetim kuruluna üye seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

Birikimli oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, genel kurul tarihinden en az bir gün önce, birikimli oy kullanma isteklerini şirkete yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

29 Ağustos 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ticaret şirketlerinde anonim şirket genel kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğde özetle aşağıdaki hususlar yer almıştır.

Tebliğde elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğe göre yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak sermaye şirketlerinin şirket sözleşmesinde hüküm eklemeleri gerekmektedir.