Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

BU HARCAMALARI YAPTIYSANIZ GELİR VERGİSİ BEYANNAMENİZDE AYRICA İNDİREBİLİRSİNİZ

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :  12.03.2013

 

BU HARCAMALARI YAPTIYSANIZ GELİR VERGİSİ BEYANNAMENİZDE AYRICA İNDİREBİLİRSİNİZ

Mart ayında şahıslar öncelikle bir önceki yıl elde ettikleri çeşitli gelirlerin istisnaya tabi olmayan net tutarlarını hesaplarlar ve daha sonra bu tutarların beyanname ile bildirilip bildirilmeyeceğini tespit ederler. Beyannameye dahil edilmesi gereken kazançlarını beyannamede toplarlar.

İşte beyanname ile bildirilen bu kazançların toplam tutarından aşağıda belirttiğimiz bazı indirimler ayrıca yapılabilmektedir. Beyannamenizi düzenlerken gözünüzden kaçmış olan bu kapsamda bir indirim varsa, indirim detaylarını da göz önünde bulundurarak bu avantajdan yararlanabilirsiniz. Söz konusu indirimler şunlardır:

  1. Kendinize, eşinize ve çocuklarınıza ait hayat sigortalarına ödediğiniz primlerin %50′si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri,

 

Şartları:

-beyan edilen gelirin % 15’ini aşamaz, (işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile ücretliler tarafından ödenen hayat ve şahıs sigorta prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır)

-asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz, (işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile ücretliler tarafından ödenen hayat ve şahıs sigorta prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır)

-sigorta şirketinin merkezinin Türkiye’de bulunması veya faaliyette bulunması gerekir,

-primlerin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması gerekir,

-ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması gerekir,

-eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir

 

  1. Kendinize, eşinize ve çocuklarınıza ilişkin olarak yapılan eğitim harcamaları,

 

Şartları:

-beyan edilen gelirin % 10’unu aşamaz,

-Türkiye’de yapılması gerekir,

-gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgeler geçerlidir,

 

  1. Kendinize, eşinize ve çocuklarınıza ilişkin olarak yapılan sağlık harcamaları,

 

Şartları:

-beyan edilen gelirin % 10’unu aşamaz,

-Türkiye’de yapılması gerekir,

-gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgeler geçerlidir,

 

  1. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine uygulanan sakatlık indirimi

 

Şartları:

-bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı da yararlanabilir.

  1. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar,

 

Şartları:

-yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5′ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10′unu) aşmayacaktır.

 

  1. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan;

-okul,

-sağlık tesisi,

-yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası,

-yetiştirme yurdu,

-huzurevi,

-bakım ve rehabilitasyon merkezi,

-mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler

-Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin

inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

 

  1. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

 

  1. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen çok çeşitli kültürel, sanatsal, edebi, tarihi, mimari vb çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100′ü

 

  1. Amatör spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı, profesyonel spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının % 50′si,

 

10.  Araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100′ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”,

 

Şartları:

-araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan  amortisman  tutarlarından  verilen  paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz.

-Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

11.  Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı

 

12.  Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı,

 

13.  Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10′unu aşmayan kısmı,

 

14.  Yabancılara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50′si,

 

Şartları:

-fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

 

15.  İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve yabancılara hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50′si.

 

Şartları:

-fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.