Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

SON TORBA YASADAKİ VERGİSEL DÜZENLEMELER

Adnan Yıldırım- YMM -

Yayımlanma Tarihi   : 08.03.2014

 

SON TORBA YASADAKİ VERGİSEL DÜZENLEMELER

TBMM Genel Kurulunda 06.02.2014 tarihinde kabul edilen ve toplam 126 maddeden oluşan 6518 Sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un genel içeriği aile ve sosyal güvenlik ağırlıklı olmakla birlikte, Kanunda yer verilen 9 madde ile 8 vergi kanununda bazı vergisel düzenlemeler yapılmıştır.

  1. 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun “Özel İletişim Vergisi”  ile ilgili 39. Maddesinde yapılan değişiklikle,”ön ödemeli hatlara yüklemeler” vergilendirme tanımına alınmış, maddenin diğer bentlerinde ise buna paralel düzenlemeler yapılmıştır.
  2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. Maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklenen 14. bent ile, gelir vergisi beyanında matrahtan yapılabilecek indirimlere, korumalı işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ödemelerin (%100’ü) tamamı eklenmiştir. Yapılacak indirim 5 yıl süreyle ve her bir engelli için asgari ücretin yıllık brüt toplamının %150’siyle sınırlıdır.
  3. Vergi Usul Kanunun “Yetki” başlıklı Mükerrer 257. Maddesinin (6) numaralı bendinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla  kullandırılan bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde “Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu” getirmeye yetkili kılınmaktadır. Yine aynı bentte, söz konusu etiket ve sembolleri basımı, dağıtımı, ile sistemin kurulması ve işletimi konularında Maliye Bakanlığına ilave yetkiler verilmektedir.
  4. 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı Tarifenin “III-Karar ve İlam Harcı” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibare ile, bu bentte yer alan binde 68,31 harç oranı ”Tahkim yargılamasında..” yüzde elli indirimli uygulanacaktır.
  5. 2464 Sayılı  Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44. Maddesine yapılan ilave ile, “korumalı işyerleri” çevre ve temizlik vergisinden istisna edilmiştir.
  6. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesini “Diğer İstisnalar” başlıklı dördüncü fıkrasına eklenen (z) bendi ile, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ve yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayrı maddi hakların kiralanması, devri veya satışı katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
  7. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Diğer İstisnalar” başlıklı 7. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, belli sınırlamalarla engellilerin kullanacağı ticari araçlar için özel tüketim vergisi istisnası getirilmektedir.
  8. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa, “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” başlığıyla yeni bir istisna maddesi eklenmektedir. Madde ile, araştırma, geliştirme, yenilik ve yazılım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşların kiralanması, devri, satışı, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmasından elde edilen kazançların %50’si kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. İstisnadan, maddede belirtilen sınırlamalar çerçevesinde gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilir. Ayrıca maddede, oran artırımı ve indirme yetkisi de verilmektedir.
  9. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 maddesinin birinci fıkrasına eklenen (h) bendi ile, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engellilere yapılan ödemler beyanname üzerindeki kurum kazancından indirilebilecektir. Her bir engelli için 5 yıl süreyle uygulanabilecek indirimin yıllık üst sınırı, asgari ücretin yıllık brüt toplamının %150’sidir. Maddede ayrıca, Bakanlar Kuruluna oran artırımı ve  kanuni seviyeye indirme yetkisi de verilmektedir.