Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2014′DE BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINA GİRİYOR MUSUNUZ?

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi    :   24.03.2014

 

19 Şubat 2014 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanun ile yapılan bazı yeni düzenleme ve değişiklikler şöyledir:

Korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin ücretlerinin bir kısmı Hazine tarfından karşılanacaktır

Korumalı işyerlerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadar kısmı Hazine tarafından işverene ödenecektir.

Korumalı işyerlerinde istihdam edilen engellilere yapılan ücret ödemelerinin brüt tutarının % 100′ü ayrıca kurumlar vergisi matrahından indirilecektir

İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz

Korunma veya bakım tedbir kararı alınmış çocukların istihdamında sigorta prim teşviki

2828 sayılı Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

1.1.2015 tarihinden itibaren sınai mülkiyet haklarında kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,

c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,

ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

% 50’si kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.

Bu istisna gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacaktır.

İstisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır.

1.1.2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisi istisnasına tabi sınai mülkiyet haklarının kiralanması devri ve satışı KDV’den de istisna edilmiştir

Bu işlemlere ilişkin indirilecek KDV düzeltilmez yani indirimden çıkarılmaz.

Bakanlar Kuruluna Ar-ge merkezlerindeki elli olan ar-ge personeli sayısını otuza indirme yetki verilmiştir

Elli tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısını otuza kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya veya sektörler itibarıyla belirlenen sınırlar dâhilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

 

1 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Kanun ile yapılan bazı düzenleme ve değişiklikler şöyledir:

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisnası 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin sayısı artmıştır

14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TTK’nun 397 nci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde kullanılacak kıstaslar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

2012 ve 2013 yıllarında arka arkaya,

-aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü,

-yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve üstü,

-çalışan sayısı 250 ve üstü

kriterlerini sağlayan anonim şirketler genel kurullarına atadıkları bağımsız denetçinin denetiminden geçmiş mali tabloları sunacaklardır.