Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2014-41 (KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER)

-

Sirküler Tarihi: 22.10.2014

Sirküler No: 2014/41

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
16 Ekim 2014  tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 nolu Tebliğ ile Kasım 2014     tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin özeti aşağıdaki gibidir:

 • Külçe metal teslimlerinde  KDV tevkifatı 7/10 yerine 5/10 olarak değiştirilmiştir.

 

 • Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarını, kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, ithalde alınan vergilere, SGK prim borçlarına mahsup edebileceklerdir.

 

 • Mükelleflerin hizmet ihracından kaynaklanan nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporunun yanında YMM raporu ile de yerine getirilecektir.

 

 • Yolcu beraberi eşya kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan kaynaklanan iade taleplerinde, Yüklenilen KDV listesi ve İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu istenilmeyecektir.
 • İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde ilgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylanması şartı kaldırılmıştır.

 

 • KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği mallar nedeniyle (değişmeden önce KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle idi) ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.

 

 • Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilmektedir. Her bir araç için liste istenilmesinden vazgeçilerek birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girmelerine izin verilmiştir.

 

 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak istisna kapsamında tadil, onarım ve bakım hizmeti verenlerin nakden iade talepleri YMM raporuna göre de yerine getirilebilecektir. Faaliyetleri araç ve tesislerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu araçların imal ve inşasıyla ilgili iade talepleri YMM raporuna göre de yerine getirilebilecektir. Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade talepleri YMM raporuna göre de yerine getirilebilecektir.

 

 • Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerden kaynaklanan iade nakden talepleri YMM raporuna göre de yerine getirilebilecektir.

 

 • Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara, söz konusu faaliyetlerine ilişkin olmak üzere yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin nakden iade talepleri YMM raporuna göre de yerine getirilebilecektir.

 

 • Limanlar ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin istisnadan kaynaklanan nakit iade talepleri YMM raporuna göre de yerine getirilebilecektir.

 

 • Mükellefler, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarını, kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, ithalde alınan vergilere, SGK prim borçlarına mahsup edebileceklerdir. Ayrıca mükelleflerin iade alacaklarının, (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür. Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, söz konusu şirket ortaklarının yukarıda belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları hariç) da mahsup edilebilecektir

 

 • KDV Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla mal alan ihracatçının ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

 

 • Gümrük beyannameli mal ihracında dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listelerini artık vergi dairesine vermeyeceklerdir.

 

 • İade ve mahsup işlemleri sırasında vergi idaresi tarafından sahte ve yanıltıcı olduğu ileri sürülen belgelerin gerçekliğini ispatlamak amacıyla mükellef tarafından bir rapor düzenlenmesi gerekmekteydi Yapılan değişiklikle işlemin tarafları, ilgililer ve mükellefler delillerini işlem ve belge ile ilgili olmak kaydıyla yazı ile de ileri sürebileceklerdir.

 

 

Saygılarımızla.