Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2016-1 (01.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞİŞEN GELİR VERGİSİ KANUNU HAD VE TUTARLARI)

-

Sirküler Tarihi: 04.01.2016

Sirküler No: 2016/1

 

 

01.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞİŞEN

GELİR VERGİSİ KANUNU HAD VE TUTARLARI

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında (%5,58)  artırılan maktu had ve tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1. YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR

1.1.Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna (G.V.K. Md.21) tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2.İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna (G.V.K. Md.23/8)  tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3.Engellilik indirimi (G.V.K. Md.31)  tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan yıllık işyeri kira bedelinin toplam tutarı (G.V.K. Md.47/2) 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen  2016 takvim yılında uygulanacak hadler (G.V.K. Md.48)

-1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL,

-2 numaralı bent için 42.000 TL,

-3 numaralı bent için 88.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

1.6. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna(G.V.K. Mük.Md.80) tutarı 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Arızi kazançlara ilişkin istisna (G.V.K.Md.82) tutarı 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (G.V.K.Md.86-1-d) 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife (G.V.K.Md.82) 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.600 TL’ye kadar                                                                          % 15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                             % 20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası                          % 27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret

gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için

26.970 TL), fazlası                                                                            % 35

 

2. BASİT USULDE VERGİLENDİRMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR

2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2015 yılı için 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2016 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2015 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 

 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları
İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 137.000 158.000 179.000 200.000
Şeker – Çay 110.000 137.000 126.000 168.000
Milli Piy. Bileti, Hemen

Kazan, Süper Toto  vb.

110.000 137.000 126.000 168.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto– Sigara–Tütün 110.000 137.000 126.000 168.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 158.000 168.000 200.000 230.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen,belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın,31.12.2016 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

3. 2015 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN BİR KISIM MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI UYGULAMASI

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2015 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %5,58′dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %9,24′tür.

Buna göre, 2015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%5,58/%9,24 =) %60,39 olmaktadır.

Bu kapsamda, 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 01.01.2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.