Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2018-7 (09.04.2018)

-

Sirküler Tarihi: 09.04.2018

Sirküler No: 2018/07

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7104 SAYILI KANUN YAYINLANDI

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile arsa karşılığı inşaat işlerinde “teslim” konusuna açıklık getirilmiştir.
 1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8 inci maddesinde yapılan düzenlemeler ile fazla veya yersiz ödenen verginin iade şartları yeniden belirlenmiştir. Ayrıca aynı maddede yapılan diğer bir değişiklik ile müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanların, KDV mükellefi olduğu belirtilmiştir.
 2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurtdışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12 inci maddesi ile 24 üncü maddesinde yapılan düzenlemeler ile, gümrüksüz satış mağazalarına satılmak üzere yapılan teslimlerin KDV’den ve ÖTV’den istisna edildiği belirtilmiştir.
 3. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde bazı teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır.
 1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17 inci maddesinde bazı işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.
 2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtları veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir.
 3. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 27 nci maddesinde yapılan düzenleme ile, arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacaktır.
 4. KDV Kanununun 29 ncu maddesinde yapılan değişiklik ile, indirimli orana tabi mallara ilişkin yüklenilen KDV’nin, teslim ve hizmetin gerçekleştiği dönemde iade edilmesi şartı kaldırılmıştır. Aynı maddede yapılan değişiklik ile indirim hakkı işlemin vuku bulduğu yılı takip eden yılda da kullanılabilecektir. Aynı maddede yapılan değişiklik ile, değersiz alacak haline gelen alacaklara ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.
 5. KDV Kanununun 29 ncu maddesinde yapılan değişiklik ile, kısmi istisna kapsamında yapılan bazı işlemler ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirilebileceği belirtilmiştir.  Aynı maddede yapılan değişiklik ile, Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirim konusu yapılabilecektir. Aynı maddede yapılan değişiklik ile, transfer fiyatlandırmasına göre tespit edilen farklara ilişkin, ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir.
 6. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32 inci maddesinde istisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin talep edilebileceği süre 2 yıl olarak belirlenmiştir. Aynı maddede Maliye Bakanlığının  imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.
 7. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Yetki” başlıklı 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi hususunda yetki verilmiştir. Yine aynı maddede yapılan değişiklikle, vergiye uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
 8. KDV Kanununun mülga 38 inci maddesinde değişiklik yapılarak “Hasılat esaslı vergilendirme sistemi” getirilmiştir. Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç deflerine göre tespit edilenlerden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların talep etmesi halinde, hasılatları üzerinden belirli bir oranda KDV ödemeleri yönünde düzenleme getirilmiştir.
 9. KDV Kanunu’nunun 46 ıncı maddesinin (5) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle ile, işletme hesabı defteri tutanların KDV ödeme sürelerinin, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatılması için Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
 10. Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, KDV iadelerinde vergi müfettişlerince yapılacak iade incelemelerinin süresi üç ay olarak belirlenmiştir.
 11. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 8 inci maddesine 8/A maddesi eklenerek, serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla KDV iadelerinde rapor düzenleme yetkisi verilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48

2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 olarak tespit edilmiştir.