Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4544 5.4643
Euro 6.1905 6.2016
Sterlin 7.2245 7.2622
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2018-11 (28.05.2018)

-

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3 Yürürlükten Kaldırılmıştır

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66 Yürürlükten Kaldırılmıştır

KGK Tarafından TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Yayınlanmıştır

KGK Tarafından TMS 2 Stoklar Yayınlanmıştır

7144 Sayılı Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

-Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 31.madde ile bilanço usulünde defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, aktiflerinde bulunan taşınmazlarını 30.09.2018 tarihine kadar yeniden değerleme yapabilmeleri imkanı tanınmıştır.

-KDV kanununun 38.maddesi dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile Bakanlar Kuruluna, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili kılınmıştır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri no:1)’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayınlanmıştır

-Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 27/3/2018 tarihinden sonra yapılacak her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminde Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

Vergi Usul Kanunu 494 sıra no.lu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye hakkındadır.

Vergi Usul Kanunu 495 sıra no.lu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabileceği ve olumlu kur farklarının bu hesabın alacağına, olumsuz kur farklarının ise bu hesabın borcuna kaydedileceği yönündeki VUK hükmü hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunu 496 sıra no.lu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

VUK’na eklenen 278/A maddesi, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce belirlenebilmesine imkân sağlamış olup, Tebliğ ile uygulamadan yararlanacak olan mükelleflerin; bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10.000.000 TL’nin veya özsermaye büyüklüğünün 5.000.000 TL’nin üzerinde olması gerektiği,

Uygulamadan yararlanacak ürün grupları;

-Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi),

- Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak,  tereyağı,  gibi),

- Yumurta,

- Taze sebze ve meyve,

- Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller,

- İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her türlü ilaç ve benzeri emtia

olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu 497 sıra no.lu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

VUK’nun geçici 30 uncu maddesinde yer alan, “sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

498 nolu VUK Genel Tebliği Yayınlanmıştır

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi hakkında süre değişikliği yapılmıştır.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar BKK 2018/11597 Yayınlanmıştır

Bağımsız denetim tabi olma mecburiyeti açısından, 2016 ve 2017 yılları için belirlenen kriterler için aşağıdaki tutarlar dikte alınacaktır:

Aktif toplamı 40 milyon Türk Lirası’ndan 35 milyon Türk Lirası’na,

Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası’ndan 70 milyon Türk Lirası’na,

Çalışan sayısı 200 kişiden 175 kişiye düşürülmüştür.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 08 Haziran 2018 Cuma gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.