Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

14 Nisan 2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : / /2010 Sayısı : KVK-16/2010-1 / Yatırım İndirimi – 10 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri [...]

1.GENEL BİLGİ: Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurup kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri zorunludur. Kurumlar vergisi beyannamelerinin doldurulup vergi dairesine gönderildiği şu günlerde kurumlar vergisi mükelleflerinin herhangi bir olumsuzluk [...]

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından, 04 Nisan 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/4 nolu Tebliğle, 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” de değişiklik yapılarak, gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapanlar veya [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Mart 2010 tarihinde yayımlanan 1 nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirkülerinde, Serbest Bölgeler Kanununda yer alan gelir vergisi stopaj teşviki konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; 1.Serbest bölgelerde [...]

18 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27525 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından: TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/8) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi [...]

10 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27517 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2009/5 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/3) MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para Kredi [...]

05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2010/114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; •Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen Devlet memurlarına ödenecek harcırahlar belirlenmiş olup, bu harcırahlardan en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına ödenen günlük 101 TL, özel sektörde anılan ülkeye seyahat eden çalışanlara ödenecek vergisiz harcırah tutarı olarak uygulanabilecektir. Aşan kısım ücret olarak [...]

Sosyal Güvenlik Kurumunun 23.02.2010 tarih ve 2010-33 sayılı genelgesinde 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde ve 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, 5.2.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 7 nci maddesi ile, 4447 [...]

53 nolu KDV Sirküleri ile Ocak 2010 döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak; -İndirilecek KDV Listeleri, -Yüklenilen KDV Listeleri, -Satış Faturaları Listeleri, -Gümrük (çıkış) beyannameleri listeleri İnternet vergi dairesi üzerinden gönderilecektir. Konuya ilişkin açıklamaları 2010/9 nolu sirkülerimizde yapmıştık. Düzenlemenin en sıkıntılı tarafı sözkonusu listelere fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir [...]

04 Şubat 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 396 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Ba ve Bs formları ile ilgili 2010 yılından itibaren uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmıştır. ◦Kapsam: •Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. •Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler de Ba-Bs bildirimi yapacaklardır. [...]