Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat oranları hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

27/01/2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5831 sayılı “Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un; – 6 ncı maddesi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I/3 üncü maddesi; 3. a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde [...]

Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun 28 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Saygılarımızla. Söz konusu Kanun’ ulaşmak için tıklayınız.

17 Ocak 2009 tarih ve 27113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 390 sıra no.lu VUK genel tebliğinde, borsada rayici olmayan yabancı paraların, VUK gereğince 2008 yılı için yapılacak değerlemelere esas olmak üzere tespit olunan kurlar gösterilmiştir. Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde bu kurların uygulanacağı açıklamasına [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı 14.01.2009 tarihli duyurusunda aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir. 1.Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresi içerisinde verecekleri kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannameleri üzerine tahakkuk ettirilecek amme alacaklarının vergi daireleri veznelerine nakden veya çek ile ödeme yapılması yerine ödemelerin tahsilata yetkili kılınan bankalar aracılığıyla yapmaları [...]

06.01.2009 tarih ve 27102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 nolu Gümrük Genel Tebliği ile Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi içerisinde ödenmemiş olan Devlete ait olup, gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğ metni aşağıdadır. Saygılarımızla. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TECİL VE TAKSİTLENDİRME) SERİ NO: 1 Amaç [...]

05.01.2009 tarihinde yayınlanan 39 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kasım/2008 dönemine ait olup 05.01.2009 tarihine kadar verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının verilme süresi 09.01.2009 tarihi saat 24,00’ a kadar uzatılmıştır. Saygılarımızla.

2009 yılında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir: Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı TL 01.01.2009-30.06.2009 2.260,05 01.07.2009-31.12.2009 2.365,16 Saygılarımızla.