Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6825 5.6928
Euro 6.5678 6.5797
Sterlin 7.4573 7.4962
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2008/67 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

-

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

20 Aralık 2008 Tarihli ve 27086 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2008 yılı için %12 (on iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğe göre 01.01.2009 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde uygulanacaktır.

Saygılarımızla.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU  

2009 Yılında
Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yapılması
1.500 

 

1.500-150.000

150.000 ve aşması halinde

MÜKERRER
MADDE 115-
 

Tahakkuktan vazgeçme

 

17,90

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
 

119.000
168.000
67.000
119.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 670
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1,80
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 670
MADDE 343- En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
7,60
16
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
3 – İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

89
56

28

14                                           7,60
3,50

 

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
3 – İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

50

28

14
7,60                                            3,50
2

 

MADDE NO – KONUSU

 

2009 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza
160 

 

76.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya
bulundurulmaması 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza

 

 

160

7.600

 

76.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
 

 

160

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara
 

 

3.500

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara
 

190

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine
 

560

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere
 

 

760

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına
 

560

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
 

760

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350