Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2007 / 45 265 NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

-

04.12.2007 tarih VE 26720 sayılı Resmi Gazetede 265 nolu Gelir vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile G.V.K.’ nun 32. Maddesinde yer alan Asgari Geçim İndirimi müessesinin uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelere yer verilmiştir. Tebliğde yer alan açıklama ve düzenlemelere aşağıda kısaca değinilmiştir.

 

 

- Uygulama Esasları:
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecek olup uygulama 01.01.2008 tarihinde başlayacaktır.
Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

 

 

 • Mükellefin kendisi için % 50’si
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i
 • Diğer çocuklar için % 5’i

 

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak belirlenen indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.

 

 

Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır.

 

Asgari geçim indiriminden, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır.

 

Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır.

 • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,(GVK.md.64)
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
 • Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslar arası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b. kanunlar) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

 

 • Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması:

 

Asgari geçim indirimi tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına çalışan için belirlenen asgari geçim indirimi oranının uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunur.

 

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

 

Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Onsekiz yaşını doldurmuş çocuklardan öğrenimi sona erenler, öğrenimin sona erdiği ayı takip eden aydan itibaren anne veya babasının asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınmayacaklardır.
Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

 

 

 • Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti:

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır.(265 nolu Tebliğ ek:1) Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir.
Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

 

Bu uygulamada eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır.

 

Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

 

 

 • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi:
 • İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordroyu” düzenleyeceklerdir.(265 nolu tebliğ ek.2)
 • Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak  bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.
 • Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği     gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir.
 • Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere  ibraz edilecektir.

 

 • İşverenlerce Yapılacak İşlemler:

İşverenler, her yılın Ocak ayında düzenleyecekleri asgari geçim indirimine ait bordroda, her aya ilişkin ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını göstereceklerdir. Mevcut bilgilere göre hesaplanan yıllık asgari geçim indirimi tutarının her aya isabet eden kısmı, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.
Ücretliye yansıtılacak tutar ücret ödemesinin yapıldığı dönemde ücret bordrosunda açılan “Asgari Geçim İndirimi” satırında gösterilecek ve işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilerek kalan tevkifat tutarı ödenecektir.
Muhtasar beyanname üzerinde asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın mutlak suretle ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretlilere ödenmeyen tutarların mahsup edilmesi halinde bu tutar işverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi tevkifatı olarak addolunacaktır.

 

 

 • Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması:

Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği tevkifata tabi olmayan ücretler nedeniyle yıllık beyanname vermek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

Asgari geçim indiriminden faydalanmak isteyen ücretli; “Aile Durumu Bildirimi”ni doldurarak yıllık beyannameye ekleyecektir.

 

Öte yandan, tevkifata tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu beyannameye diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede beyan edilen ücret gelirlerine isabet eden vergiden mahsup edilecektir.

 

Diğer yandan birden fazla işverenden alınan ücret nedeniyle yıllık beyanname vermek zorunda olan ücretliler asgari geçim indirimine ilişkin yıllık beyannamelerinde herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır. Birden fazla işverenden alınan ücret nedeniyle beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.

 

 

 • Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi:

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.
Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene vererek uygulamanın ilgili işverence yerine getirilmesini sağlayacaklardır. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir. Ücretlinin aynı anda birden fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandığının tespiti halinde; oluşan vergi ziyaı, ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.

 

 

 

265 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Saygılarımızla.