Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2011/25 BAZI VERGİ KANUNLARINDA 6111 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

-

Bilindiği üzere 6111 sayılı yasa ile “af” niteliği taşıyan düzenlemelerin dışında birçok Kanunda değişiklik ve düzenlemeler yapılmış olup, bazı vergi Kanunlarında yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

 

 

1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

 

1.1. Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler menkul sermaye iradı kapsamına alınmıştır.

 

 

1.2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmeyecektir.

 

 

1.3. Jokey, jokey yamakları ve antrenörlerine ödenen ücretler üzerinden yapılan özel stopaj vergilemesi 2015 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

2. Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

 

2.1. Taşınmazların kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bunların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması:

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 5/1-e maddesi uyarınca, kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 75’i, maddede belirtilen şartların sağlanması halinde kurumlar vergisinden istisnadır.

 

 

6111 sayılı yasanın 90’ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesine parantez içi hüküm eklenmek suretiyle, taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için istisna oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmayacaktır. Bu değişiklik 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

2.2. Kira sertifikalarından elde edilen gelirler kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulmuştur.

 

 

2.3. Yatırım teşvik unsurlarından biri olan indirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yapılan yatırımın Devletçe karşılanacak kısmının azami oranı % 25’den %55’e çıkarılmıştır:

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi uyarınca, yatırım teşvik belgesine bağlanan bazı yatırımlarda, yatırım tutarının belli bir oranı, bu yatırımdan sağlanan kazançlardan düşük oranlı kurumlar vergisi almak suretiyle Devlet tarafından karşılanmaktadır. Katkı payı olarak adlandırılan bu teşvikte, katkı payının oranı, il grupları itibariyle değişiklik göstermekte olup, azami oran % 25’den % 55’e, büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’den % 65’e çıkarılmıştır.

 

 

Yapılan değişiklik 1.1.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

3. Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

 

3.1. Araçlar ile ilgili istisnanın kapsamı genişletilmiştir:

 

 

KDV Kanununun 13/1-a maddesi gereğince, faaliyetlerini kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakım şeklinde ortaya çıkan hizmetler KDV’den istisnadır.

 

 

6111 sayılı Kanunun 85’nci maddesi ile anılan maddede yapılan değişiklik sonucu, faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler de KDV’den istisna edilmiştir.

 

 

Bu değişiklik 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

3.2. Kira sertifikalarının teslimi ile menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlıkların bu şirketlerce kiralanması ve devralınan kuruma devri işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

 

 

3.3. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi çerçevesinde ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV Kanunu 11/1-c hükümlerine göre KDV tahsil edilmeden teslimi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

3.4. Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bazı teslim ve hizmetlerde (bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslim ve hizmetleri) uygulanan istisnanın süresi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

3.5. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’ne yapılacak teslim ve hizmetler 31.12.2020 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

 

 

4. Diğer Değişiklikler:

 

 

4.1. Vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış ancak bulundurma zorunluluğu devam etmektedir.

 

 

4.2. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri ile bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kağıtlar ve kira sertifikaları damga vergisinden istisna edilmiştir.

 

 

4.3. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri ile bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri harçlardan istisna edilmiştir.

 

 

4.4. 6183 sayılı Kanunun yurt dışı çıkış yasağına ilişkin 36/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

4.5. ÖTV Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

 

4.6. Gümrük Kanununda yapılan değişiklikle gümrük vergisinde uzlaşma müessesesi getirilmiştir.