Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2011/24 6111 SAYILI TORBA YASA RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

-

6111 sayılı Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Kanundan yararlanabilmek için başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın yani 2011 yılı Nisan ayının sonu olarak belirlenmiştir.

 

 

TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarına göre yeniden yapılandırılan borçlar, yıllık % 5 oranında faiz uygulanarak 36 aya kadar vadelendirilebilecektir.

 

 

Kanunda tüm yükümlüleri ilgilendiren hükümler bulunmakta olup, özet olarak aşağıdaki hususlarda düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

1.Borçların Yeniden Yapılandırılması:

 

 

-31.12.2010 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları,

 

-2010 yılı Kasım ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

 

-31.12.2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zammı borçları,

 

-31.12.2010 tarihinden önce doğan diğer kamu borçları ve idari para cezaları,

 

 

Kesinleşmişse; bu tutarların yerine, aslının tamamı ile bu alacak üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar alınır.

 

 

Kesinleşmemiş veya dava safhasında ise;
Henüz dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olmasına rağmen henüz bir karar verilmemişse; vergilerin % 50’si ile bu tutar üzerinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutar ödenecektir.

 

Dava açılmış ise;

 

Kanunun yayım tarihi itibariyle verilmiş en son karar terkin (yani mükellef lehinde) ise ilk tarhiyata esas alınan vergilerin % 20’si ile bu tutar üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ödenecektir.
Kanunun yayım tarihi itibariyle verilmiş en son karar tasdik veya tadilen tasdik (yani kısmen veya tamamen mükellef aleyhinde) ise tasdik edilen vergilerin tamamı ile bu tutar üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutar ödenecektir.

 

 

1.İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki İşlemler:

 

 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarhedilen vergi ve kesilen cezalar için dava açılmaması şartıyla, vergi aslının % 50’si ile bu tutar üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarına göre ödenecektir.

 

 

1.Matrah ve Vergi Artırımı ile Pişmanlık ve Kendiliğinden Yapılan Beyanlar:

 

 

2006-2007-2008-2009 yıllarına ilişkin kurumlar ve gelişr vergisi beyannamesinde beyan edilen matrahların sırasıyla %30-%25-%20-%15 oranlarında artırılarak, artırılan matraha %20 veya şartların gerçekleşmiş olması halinde %15 oranında verginin ödenmesi durumunda bu yıllar için kurumlar veya gelir vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır. Mükellefler bu yıllarda beyan ettikleri KDV ve stopajları da artırabileceklerdir.

 

 

1.İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar ile Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar:

 

 

Fiili durum ile kayıtların uyumlu hale getirilmesini amaçlayan düzenlemelerden, 31.12.2010 tarihli bilançoda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacak tutarları ile ilgili olan düzenlemenin özellikle kasa veya ortak cari hesap şişkinliklerini eritmek için önemli bir imkan sunduğunu düşünüyoruz. Bu tutarlar üzerinde % 3 vergi ödenmek suretiyle bunların kayıtlardan çıkarılmasına imkan tanınmıştır.

 

 

1.Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklar:

 

 

Kapsama giren prim vb alacaklar ile bu alacaklar üzerinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarlar ödenerek bu alacaklara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı gibi feriler silinecektir. 31.12.2010 tarihinden önce işlenmiş fiiller dolayısıyla kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’si ile bu tutar üzerinden TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak tutarlar ödenerek cezanın kalan % 50’si ile uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı gibi feriler silinecektir.

 

 

Bu bölümde ayrıca dava safhasında bulunan veya dava açma süresi geçmemiş idari para cezalarına yönelik düzenlemeler ile ön değerlendirme, araştırma ve tespit aşamasında olan eksik prim tutarlarına yönelik hükümler bulunmaktadır.

 

 

Kanunda yer alan yukarıda açıkladığımız belli başlı düzenlemelerin uygulamasına ilişkin yayınlanacak yardımcı mevzuatta dikkate alınarak gerekli açıklamalar sirkülerlerimizle duyurulacaktır.

 

 

Kanunda yukarıda açıkladığımız af niteliğindeki düzenlemelere ek olarak çok sayıda kamu vb kuruluşlara ödenmesi gereken borçlara da bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Çeşitli kurumlara borcu olan mükelleflerin borçlarının Kanun kapsamına alınıp alınmadığını öğrenmek için Kanun metnini incelemelerinde fayda vardır.

 

 

Konu ile ilgili sorularınızı lütfen bize iletiniz.