Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı ve Yurtiçi Teslimlerinin Aynı Dönemde Olması Durumunda İade Alınacak KDV’nin Hesabı

erdal ulusel -

İndirimli orana tabi malların satışlarından doğacak KDV iadesinde; malın teslim şekli önem taşımaktadır.

Bilindiği gibi KDVK�nun 29/2.maddesinde �Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51′i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir.� Denilmektedir.

99 nolu KDV Genel Tebliğinde ise:

  • Yıl içinde mahsuben iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasına ilgili yılın ocak döneminden itibaren başlanılacağı,
  • Hesaplamanın aylar itibariyle ve kümülatif olarak yapılacağı,
  • Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak iade tutarının 2007 yılı için 10.800 YTL�yi geçtiği dönemde aşan kısmın, izleyen dönemlerde ise tamamının mahsuben iadesinin talep edilebileceği,
  • İade alacağının doğduğu dönemde, alacağın tamamının mahsup olarak kullanılamaması halinde kullanılamayan tutarın, gelecek dönemlerdeki mahsup taleplerinde dikkate alınabileceği

belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilenler, aylar itibariyle ve kümülatif olarak dönem KDV beyannamelerinde gösterilen indirimli orana tabi malların satışından doğacak KDV iadeleri için geçerlidir. Mükellefler eğer isterlerse 74 ve 76 nolu KDV Genel Tebliğleri çerçevesinde; yapıldığı yılın tamamı için hesaplanacak ve en erken izleyen yılın ocak dönemine ait, en geç ise kasım dönemine ait verilecek KDV beyannamelerinde, hesapladıkları iade tutarlarını beyan edebilecek ve mahsup talebi yanında nakden de iade alabileceklerdir.

Bu işlemler indirimli orana tabi malların yurtiçi KDV hesaplanarak yapılan teslimlerinde uygulanacaktır.

İndirimli orana tabi malların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu�nun 11/1-c maddesi kapsamında �İhraç Kayıtlı� olarak satılması durumunda ise; bu durum tam istisna kapsamında değerlendirilecek ve bu teslimlerle ilgili yüklenilen KDV, %1 ve %8 oranla hesaplanan teslim KDV sinden fazla ise bu fazlalık, genel vergi oranını geçmemek kaydıyla nakden ve/veya mahsuben iadeye konu olabilecektir.

Hesaplanan iade alınacak KDV, ait olduğu aydaki KDV beyannamesinde beyan edilecektir. Ancak hesaplanan tutarın iadeye konu edilebilmesi için; ihraç kaydıyla satılan indirimli orana tabi malın fiili ihracatının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, mal satılsa dahi ilgili dönemde gümrük hattını geçmemişse iade olarak istenemeyecek, ancak fiili ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesine �yüklenilen KDV farkı� olarak dahil edilebilecektir.

Başlangıçta da sözü geçtiği gibi, indirimli orana tabi mallara ait yüklenilen KDV�nin iade şekli malın teslim biçimiyle yakından ilgilidir. Buna göre iade açısından iki teslim şekli arasında bir kıyaslama yapmak gerekirse:

  • İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde yüklenilen KDV farkı aylık dönemler itibariyle talep edilebilmekte ve nakden ve/veya mahsuben iade alınabilmektedir. İndirimli orana tabi malların yurtiçi teslimlerinde ise iade alınabilecek KDV, aylık dönemler itibariyle talep edilebilmekte, ancak mahsuben iade alınabilmektedir.
  • İndirimli orana tabi malların yurtiçi KDV�li teslimlerinden doğan iadelerinde sınır bulunmaktayken (2007 yılı için 10.800 YTL), ihraç kaydıyla teslimlerinden doğan iade alınacak yüklenilen KDV farkı için herhangi bir sınır bulunmamaktadır.
  • Yurtiçi KDV�li teslimlerden doğan iadelerde; belli şartlar haricinde mahsuben iade dahi olsa Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu-İnceleme Raporu gerekirken, bu şart ihraç kaydıyla teslimlerden doğan yüklenilen KDV farkının mahsuben iadesinde bulunmamaktadır. (on iki dönem üst üste yapılan mahsuplarda bir dönem YMM-İnceleme Raporu)
  • Yurtiçi KDV�li teslimlerden doğan iadelerde malın sevkini takiben faturanın kesilmesi yeterliyken, ihraç kaydıyla teslimlerde, yüklenilen vergi farkının iadeye konu olabilmesi, malın fiili ihracatının gerçekleşmesine bağlıdır.
  • İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde yüklenilen KDV farkının mahsuben iadesi, mükellefin ticari ilişkisinin olduğu üçüncü kişileri de kapsamaktayken, yurtiçi KDV�li teslimden doğan iade alınacak KDV�nin mahsuben iadesi sadece mükellefin kendi vergi, SSK, elektrik ve doğalgaz borçları ile sınırlıdır.

Bunların dışında aynı dönemde hem yurtiçi teslimler nedeniyle indirimli oran KDV iadesi, hem de ihraç kayıtlı satışlardan dolayı yüklenilen KDV farkı çıkabilmektedir. İndirimli orana tabi malların her iki teslim şeklinden dolayı aynı dönemde iadesi mümkün olup her ikisine ait iade talebi, KDV beyannamesinin �Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler� bölümü olan Tablo 9 da yer almaktadır.

İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde yüklenilen KDV farkının fiili ihracatı gerçekleşenlere isabet eden kısmı 405 nolu kod ile, indirimli orana tabi işlemler ise 406 nolu kod ile Tablo 9 a aktarılmalıdır.