Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2009/32 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

-

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Kanunun mükelleflere getirdiği avantajlardan yararlanmaları için yurtiçi ve yurtdışı varlıkların bildirim süreleri sona ermişti.
10 Temmuz 2009 Tarih ve 27284 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5917 sayılı Kanunun 44,45 ve 46’ncı maddeleri ile 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 10 Temmuz 2009 tarihinde tekrar yürürlüğe girmiştir.
Kanunda yapılan değişiklik ile

1.Gerçek veya tüzel kişilerce, 1.6.2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 30.9.2009 tarihine kadar, Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilmesi ve beyan edilen varlık bedeli üzerinden %2 verginin ödenmesi,
2.Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 1.6.2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.9.2009 tarihine kadar,Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilmesi ve beyan edilen varlık bedeli üzerinden %5 verginin ödenmesi,
Koşuluyla Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır.

Ancak Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19.6.2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanlar, bu incelemelerle ilgili olarak mahsup işleminden yararlanamazlar. Kanunda yapılan değişikliklerden önce bu Kanun hükümlerine göre yapılan bildirim ve beyanlar ile tarhiyat ve mahsuba ilişkin olarak, Kanunun değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanır. Ancak, 22.11.2008 tarihi ile 2.3.2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerin 30.9.2009 tarihine kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmemesi halinde, mahsup imkânından yararlanılamaz. (5811 s. Kanuna 5917 s.Kanunun 46. Maddesi ile eklenen Geçici 4’üncü Madde)
Diğer taraftan 5811 Sayılı Kanuna 5917 sayılı Kanunun 46. Maddesi ile eklenen Geçici 3’üncü maddesi ile “(1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 1.5.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında;
a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
c) Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,
28.2.2010 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.
(2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların 1.11.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında tasfiyesinden doğan kazançları, 31.12.2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere “Varlık Barışında” süre uzatılmış ve Katma Değer Vergisi indirim reddinden kaynaklanan tarhiyatlar mahsup kapsamına alınmıştır.
Saygılarımızla.