Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

BAĞIMSIZ DENETİM BÜYÜKLERDEN VE ÖZELLİKLİ ŞİRKETLERDEN BAŞLADI

Adnan Yıldırım- YMM -

Yayımlanma Tarihi    :  04.03.2013

 

BAĞIMSIZ DENETİM BÜYÜKLERDEN VE ÖZELLİKLİ ŞİRKETLERDEN BAŞLADI

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen ilk haliyle sermaye şirketlerinin tamamı için bağımsız denetimi zorunlu kılmıştı. Kanun yürürlüğe girmeden 2 gün önce Resmi Gazetede yayınlanan 6335 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı değişikliklerden biri de sermaye şirketlerinin denetimi konusunda oldu.  Yapılan değişiklikle, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağının belirlenmesi (ve yapılacak belirlemeye göre de internet sayfası oluşturma yükümlülüğü) Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakıldı.

Bakanlar Kurulu, Kanunun verdiği yetkiyi kullanarak 2013 başından itibaren bağımsız denetime tabi olacak şirketleri 23.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirledi.

2013 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Bakanlar Kurulu Kararında yapılan belirlemelere göre, 2013 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler 3 gruba ayrılmıştır.

 1. Birinci Grup: Faaliyetleri Özellikli  Şirketler.  Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (I) sayılı listede yer alan şirketler.. Bu şirketler:

-          SPK mevzuatı ve denetimine tabi şirketlerden, yatırım-finansman-kiralama-takas-saklama-depolama-derecelendirme-değerleme kuruluşları ile hisse, tahvil vb.leri borsalarda işlem gören anonim şirketler,

-          BDDK mevzuatı ve denetimine tabi şirketlerden bankalar, finansman şirketleri , varlık yönetimi, derecelendirme şirketler ile finansal holdinglerde nitelikli pay sahipleri,

-          Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

-          Altın borsası yetkili müesseseleri,kıymetli maden-üreticisi-aracı kurumu ve ticaretini yapan anonim şirketler,

-          Lisanslı depo şirketleri ile umumi mağazacılık anonim şirketleri,

-          Ulusal karasal, uydu ve kablolu TV sahibi hizmet sağlayıcıları.

Yukarıda 6 kategoride belirtilen şirketler başkaca ölçü ve kriterlere bakılmaksızın her halükarda bağımsız denetime tabi tutulmuşlardır.

 

 1. İkinci Grup: Büyüklük Ölçütlerine Tabi Şirketler. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte aşağıdaki 3 ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler:
 • Aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası,
 • Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası,
 • Çalışan sayısı 500 ve üstü.

Halen yukarıdaki limitlerin altında kalan şirketler, izleyen yıllarda 3 ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar izleyen hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olurlar. Belirtilen 3 ölçütten art arda iki hesap döneminde en az ikisinin altında kalanlar ile bir hesap döneminde en az 2 ölçütün%20 veya daha fazla aşağısında kalanlar izleyen hesap döneminde bağımsız denetim kapsamı dışında kalırlar.

 

 1. Üçüncü Grup: Ölçütleri ve Faaliyetleri Birlikte Değerlendirilecek Şirketler. Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listede yer alan şirketler sahiplik ve faaliyetleri itibariyle 7 kategoride ve değişen tutarlarda aşağıda belirtilen ölçütlerin aşılmasına bağlı olarak bağımsız denetime tabi tutulmuşlardır.
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve üst kuruluşlarının doğrudan-dolaylı en az %25 sermaye payı olan şirketler, (Aktif: 40 milyon TL; Yıllık satış: 50 milyon TL; Çalışan: 125)
 • Yurt çapında günlük gazete yayınlayan şirketler. (Aktif: 50 milyon TL;Yıllık satış: 75 milyon TL; Çalışan:175)
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun denetimine tabi olan şirketler.(Aktif.75 milyon TL; Yıllık satış:100 milyon TL; Çalışan:250)
 • EPDK lisanslı şirketler.(Aktif:75 milyon TL; Yıllık satış:100 milyon TL; Çalışan:250)
 • SPK mevzuatına tabi ancak borsalarda hisse/tahvil v.b.leri işlem görmeyen şirketler.(Aktif:15 milyon TL; Yıllık satış:20 milyon TL; Çalışan:50)
 • TMSF yönetim ve denetimindeki şirketler.(Aktif:150 milyon TL; Yıllık satış:200 milyon TL; Çalışan:500)
 • KİT’ler ile %50’den  fazla sermayesi Belediyeler ait olan şirketler.(Aktif:40 milyon TL; Yıllık satış:50 milyon TL; Çalışan:125)

Özetle, yukarıda 3 grup halinde belirtilen şirketler  belli bir büyüklük ölçütü ile şirketlerin faaliyet alanlarının kamuya olan etkileri nedeniyle özellik arz etmeleri yanında kamu kurum ve kuruluşları v.b. tüzel kişiliklere ait şirketler olmaları nedenleriyle belirlenmişlerdir. Yapılacak denetimler, KGK-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetki verilen bağımsız denetçiler tarafından yine aynı kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılacaktır. Denetim kapsamındaki şirketler, Mart ayı sonuna kadar yapacakları şirket genel kurullarında bağımsız denetçi seçimlerini karara bağlayacaklardır.

Yukarıda belirlenenler dışındaki şirketlerin denetimi yapılacak mıdır? Sorusunun yanıtını  “hayır, yapılmasına gerek yoktur” yada “bağımsız denetim zorunluluğu bulunmamaktadır” olarak verebiliriz. 2013 yılı başından itibaren yeni TTK gereği artık şirketlerimiz eski kanunda “murakıplar kurulu” olarak ifade edilen şirket denetçisi seçimi yapmayacaklardır. Bu şirketler isterlerse zorunlu olmadıkları bağımsız denetim, iç denetim vb. denetimi profesyonelce yaptırabilirler yada bu şirketler kendi ortaklarınca denetlenebilir. Burada belirtmek gerekir ki kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenen bağımsız denetimin, önümüzdeki yıllarda büyükten küçüğe yada faaliyet alanına bağlı olarak aşama aşama diğer şirketlere de yaygınlaştırılması beklenmelidir.

OSB’lerde Mesleki-Teknik Eğitime Destek

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12. maddesi  ile MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 3. maddesi gereği Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanan Tebliğ, 13.02.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. 17.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında OSB’lerdeki özel  mesleki ve teknik eğitim okullarında makine-metal-elektrik/elektronik-tekstil-mobilya ve iç mekan-plastik-motorlu araçlar-gıda-kimya-endüstriyel otomasyon teknolojileri ile 9. Sınıf için öğrenci başına yıllık 3.500-5.000 TL arasında değişen destekler ödenecektir. Ödeme usullerini Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecektir. Mesleki eğitime destek verilmesi, üstelik desteklerin OSB’lerdeki okullardan başlatılması sevindiricidir. Bu uygulama, sanayicilerimizin Hintli-Çinli eleman aramak yerine ihtiyacı olan nitelikli yerli elemanları devlet desteğiyle kendi OSB’lerindeki okullardan temin etmelerini kolaylaştıracaktır.