Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

“AF YASASI” TASARISINDA ORTAK CARİ HESAPLARI DA KASA HESABI GİBİ DÜZELTİLEBİLMELİDİR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :  29.12.2010

 

Bülent ÇAKAR

Y.M.M.

“AF YASASI” TASARISINDA ORTAK CARİ HESAPLARI DA KASA HESABI GİBİ DÜZELTİLEBİLMELİDİR

Halen Mecliste görüşülmekte olan “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” nın 11’nci maddesi ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar ve kasa mevcudunun kayıtlardan çıkarılabilmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. Öğrendiğimize göre bu kıymetlere TBMM komisyonunda ortak cari hesabı da eklenmiştir.

Tasarının 10’ncu maddesinde de bunun tersi olan, işletmede var olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara nasıl alınacağı düzenlenmiştir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar ve kasa mevcudu ile ortak cari hesabının kayıtlardan çıkartılması için tasarıda aşağıda özetlediğimiz düzenlemeler yer almaktadır.

İşletmede bulunmayan mallar için fatura düzenlenecektir

Mükellefler kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

Bu amaçla düzenlenen faturalar işletmenin hasılatına eklenecek ve üzerinden malın tabi olduğu oran üzerinden KDV ödenecektir.

Bu hükümden yararlanıldığı takdirde geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi alınmayacaktır.

Kesilecek fatura karşılığında hangi hesap borçlandırılacaktır

Madde tasarısında eksik olan şey hasılata intikal ettirilen fatura tutarının ve hesaplanan KDV’nin karşılığında muhasebe kayıtlarında hangi hesabın borçlandırılacağıdır. Burada kullanılacak en uygun hesabın gider hesabı olduğunu düşünüyoruz. Sözkonusu gider hesabının matrahın tespitinde kurum kazancına eklenmesi diğer bir deyişle kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudunu kayıtlardan çıkarmak için % 10 vergi ödenecektir

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2009 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Beyan edilen tutarlar üzerinden % 10 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Beyan edilen tutarlar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Kayıtlardan çıkartılacak kasa mevcudu karşılığında hangi hesap borçlandırılacaktır

Kasa mevcudunun gerçek duruma göre düzeltilmesinde de borçlu hesabın kanunen kabul edilmeyen gider olması gerektiğini düşünüyoruz.

Kasa hesabının düzeltilmesinde alınacak % 10 vergi yüksektir

Kar dağıtımı oranının % 15 olduğu düşünülürse kasa hesabının (ortak cari hesabı olarak da düşünülebilir) düzeltilmesinde alınacak % 10 vergi oranı yüksek kalmaktadır.

Ortak cari hesapları da af kapsamına alınmalıdır
Çeşitli nedenlerle şirketten para çekmek durumunda kalmış ve bu nedenle şirkete olan borçları şişmiş olan ortakların da bu borçlarını kapatmalarına imkan sağlanmalıdır. Çekilen bu paraların çoğu zaman belgelendirilemeyen şirket işlerinde kullanıldığı düşünülürse, bu imkanın tanınması, şirketleri, gerçekte elde edilmesi mümkün olmayan faiz gelirleri ile ortak tarafından indirimi mümkün olmayan KDV yükünden kurtaracaktır. Bu hesapların tasfiye edilmesi için de % 5-10 arası bir vergi öngörülebilir