Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE 31,78 TL ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ALINACAKTIR.

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010

 

Bülent ÇAKAR
YMM
Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak

04 Ocak 2010

MEVZUATTA GEÇEN HAFTA

1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE 31,78 TL ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ALINACAKTIR.

EKİ: 6 Nolu Özel İletişim Vergisi GT

1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ:

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi:

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 Kuruş, diğer belediyelerde 16 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

· Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.900

1.500

1.200

970

790

2. Grup

1.200

900

700

570

480

3. Grup

790

600

480

390

300

4. Grup

390

300

230

190

150

5. Grup

230

190

130

120

97

6. Grup

120

97

68

55

40

7. Grup

40

33

23

20

16

· Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi:

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.375

1.875

1.500

1.212

987

2. Grup

1.500

1.125

875

712

600

3. Grup

987

750

600

487

375

4. Grup

487

375

287

237

187

5. Grup

287

237

162

150

121

6. Grup

150

121

85

68

50

7. Grup

50

41

28

25

20

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması:

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 8 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

950

750

600

485

395

2. Grup

600

450

350

285

240

3. Grup

395

300

240

195

150

4. Grup

195

150

115

95

75

5. Grup

115

95

65

60

48

6. Grup

60

48

34

27

20

7. Grup

20

16

11

10

8

EKİ: 38 Nolu Belediye Gelirleri Kanunu GT

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDAKİ 1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK İSTİSNA HADLERİ VE VERGİ ORANLARI:

Veraset ve İntikal Vergisinde 1.1.2010 tarihinden itibaren,

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 109.971 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 220.073 TL,

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.535 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.535 TL

İstisna tutarları uygulanacaktır.

1.1.2010 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 160.000 TL için

1

10

Sonra gelen 350.000 TL için

3

15

Sonra gelen 770.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.500.000 TL için

7

25

Matrahın 2.780.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Eki: 41 nolu Veraset ve İntikal Vergisi GT

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR:

MADDE NO – KONUSU

2010 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

Yapılması

1.500

1.500-150.000

150.000 ve aşması halinde

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

18

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

120.000

170.000

68.000

120.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

680

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,80

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

680

MADDE 343-

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

7,70

16

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

3 – İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

90

57

28

14

7,70

3,50

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

3 – İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

50

28

14

7,70

3,50 2

MADDE NO – KONUSU

2010 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

160

77.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam Ceza

160

7.700

77.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

160

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

3.500

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

190

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

570

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

770

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

570

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.000

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

500

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

250

Eki: 393 nolu Vergi Usul Kanunu GT

1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK GELİR VERGİSİNDE YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLAR:

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2010 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere 10 TL olarak tespit edilmiştir.

Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 680 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 4.300 TL, diğer yerlerde 3.000 TL olarak uygulanacaktır.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Buna göre;

(1) numaralı bent için 60.000 TL ve 90.000 TL,

(2) numaralı bent için 30.000 TL,

(3) numaralı bent için 60.000 TL,

olarak uygulanacaktır.

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 7.700 TL olarak tespit edilmiştir.

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.090 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2010 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

8.800 TL’ye kadar

% 15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası

% 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası

% 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.520 TL, fazlası

% 35

Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtianın ticaretini yapanların, 2010 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2009 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Değerli Kağıt

97.000

109.000

130.000

150.000

Şeker –Çay

77.000

97.000

90.000

120.000

Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb.

77.000

97.000

90.000

120.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto– Sigara–Tütün

77.000

97.000

90.000

120.000

Akaryakıt ( LPG hariç )

109.000

120.000

150.000

170.000

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın 31.12.2010 tarihine kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

2009 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

Geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, anılan maddenin (9) numaralı fıkrası gereğince, geçici 67 nci maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı, bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 2009 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

2009 yılında elde edilen söz konusu menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanacak indirim oranı % 16,7 dir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından 2009 Yılında Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulanmayacaktır:

Gelir Vergisi Kanununun geçici 59 uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar, 26/7/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31/12/2007 tarihinde son bulduğundan, söz konusu menkul kıymetlerden 2009 takvim yılında elde edilen faiz gelirleri ile alım-satım kazançlarıyla ilgili olarak yukarıda bahsi geçen geçici 59 uncu maddede yer alan istisnanın uygulanması söz konusu değildir.

Eki: 273 nolu Gelir Vergisi GT

30.12.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2009/5 NOLU TEBLİĞ

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

-Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, Yurt Dışı Fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.

-Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

-Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin %75’i destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

-Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda katılım bedelinin %75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

-Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin %75’i ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m2’lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.

-Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilir.

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

-Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörün, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirmek üzere,

a) Defile,

b) Fuar konusu sektör ile ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru,

c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

d) Yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,

e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet vb.) vermeye yönelik info stand,

f) Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/ trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

-Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75 oranında destekten yararlandırılır.

-Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır.

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi

-Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.

-Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. (3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

-Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.

-Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedeli her fuar için azami 36 m2’lik alan üzerinden hesaplanır.

Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği

-Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

-Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.

Ödeme Esasları

-Yurt dışı fuarlarda katılımcıların organizatörlere yapacağı ödemeler, bireysel katılımlarda katılımcıların yetkili organizatöre ve nakliye firmasına yapacağı ödemeler ile organizatörlerin tanıtım harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi

-Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili öngörülen katılım bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır.

-Desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir. İlave sürenin ne kadar olacağı Müsteşarlıkça belirlenir.

-İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen TCMB’ye bildirir.

-Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

Ürün Teşhir Şartı

-Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 9 m2 üzerinden desteklenirler.

Stand Alanı

-Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2’ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50 m2’nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2’nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır.

-Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.

Katılımcılara Yönelik Müeyyideler

-Katılımcının, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının ve Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez.

Haksız Ödeme

-Tebliğ kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır.

1.5.2010 TARİHİNE KADAR NOTERLERDE YAPILACAK ARAÇ SATIŞ VE DEVİRLERİ İÇİN SADECE 20 TL ÜCRET ALINACAKTIR:

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin 1.8.2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile 1.1.2009 olarak değiştirilmiş ancak, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 31.12.2009 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu defa, 31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemeye göre, 1.5.2010 tarihine kadar, eskiden olduğu gibi noterlerde yapılan satış ve devir işlemleri, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde noter tarafından ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılır. Satış ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyeti sona erer, yeni malikin vergi mükellefiyeti başlar.

Satış ve devir işlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu veya Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü kamu kurum veya kuruluşları tarafından yeni malik adına tescil belgesi düzenlenerek elden veya posta aracılığıyla teslim edilir. Tescil belgesinin bir ay içerisinde teslim edilememesi halinde yeni malike sorumluluk yüklenemez.

Satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Trafik tescil kuruluşunda yeni malik adına yapılacak tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kağıtların bedelleri, satış ve devir esnasında noterler tarafından tahsil edilir ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca beyan edilerek ödenir. Bu bentte yer alan işlemler sebebiyle noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecektir.

Noterlerde satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınır. Söz konusu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan ücret tutarının o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

1.5.2010 tarihine kadar uygulanmak üzere noterlerde yapılan satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Bu tarihe kadar, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınacaktır.

1.1.2010-30.6.2010 ARASINDA UYGULANMAK ÜZERE ASGARİ ÜCRET BRÜT 729 TL, SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN TAVANI İSE 4738,50 TL OLDU:

-16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1.1.2010-30.6.2010 tarihleri arasında 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1.7.2010-31.12.2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak,

-16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1.1.2010-30.6.2010 tarihleri arasında 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1.7.2010-31.12.2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

2010 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI:

31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 60 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılında uygulanacak nisbi ve maktu harçlar belirlenmiş olup Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1.1.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

EK: HARÇ TARİFESİ

2010 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ:

31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 53 seri nolu Damga vergisi Genel Tebliği ile Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler 1.1.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1.1.2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler (27,90 TL)

2. Sulhnameler (27,90 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil) (156,20 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (27,90 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise) (9,90 TL)

ab) Rehin senedi (Varant) (5,90 TL)

ac) İyda senedi (1,20 TL)

ad) Taşıma senedi (0,55 TL)

b) Konşimentolar (5,90 TL)

c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (9,90 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar (21,55 TL)

bb) Gelir tabloları (10,55 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri (10,55 TL)

c) Barnameler (1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,40 TL)

e) Ordinolar (0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler (Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen (0,55 TL)

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (27,90 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (37,25 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri (18,55 TL)

bd) Muhtasar beyannameler (18,55 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

beyannameleri hariç) (18,55 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (37,25 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (13,75 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri (13,75 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta (22,00 TL)

prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere (0,55 TL)

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

2010 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ:

31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 34 ser nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen ve 1.1.2010 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibi olmuştur..

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

405,00

283,00

160,00

120,00

45,00

1301 – 1600 cm³ e kadar

648,00

486,00

283,00

200,00

78,00

1601 – 1800 cm³ e kadar

1.140,00

893,00

526,00

322,00

127,00

1801 – 2000 cm³ e kadar

1.793,00

1.384,00

814,00

486,00

194,00

2001 – 2500 cm³ e kadar

2.690,00

1.955,00

1.221,00

731,00

291,00

2501 – 3000 cm³ e kadar

3.750,00

3.262,00

2.039,00

1.099,00

405,00

3001 – 3500 cm³ e kadar

5.711,00

5.139,00

3.096,00

1.547,00

570,00

3501 – 4000 cm³ e kadar

8.976,00

7.752,00

4.567,00

2.039,00

814,00

4001 cm³ ve yukarısı

14.689,00

11.015,00

6.525,00

2.935,00

1.140,00

2-Motosikletler

100 – 250 cm³ e kadar

78,00

61,00

45,00

29,00

13,00

251 – 650 cm³ e kadar

160,00

120,00

78,00

45,00

29,00

651 – 1200 cm³ e kadar

405,00

242,00

120,00

78,00

45,00

1201 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

322,00

160,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

486,00

322,00

160,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

648,00

405,00

242,00

1901 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.221,00

731,00

322,00

26 – 35 kişiye kadar

1.466,00

1.221,00

486,00

36 – 45 kişiye kadar

1.630,00

1.384,00

648,00

46 kişi ve yukarısı

1.955,00

1.630,00

977,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

437,00

291,00

144,00

1.501 – 3.500 kg’a kadar

879,00

511,00

291,00

3.501 – 5.000 kg’a kadar

1.319,00

1.099,00

437,00

5.001 – 10.000 kg’a kadar

1.466,00

1.245,00

585,00

10.001 – 20.000 kg’a kadar

1.759,00

1.466,00

879,00

20.001 kg ve yukarısı

2.200,00

1.759,00

1.024,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Yat, tekne, kotra gibi deniz araçlarına ait olup, 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

8.159,00

6.525,00

4.894,00

3.915,00

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

12.241,00

9.791,00

7.343,00

5.874,00

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

16.321,00

13.057,00

9.791,00

7.833,00

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

20.403,00

16.321,00

12.241,00

9.791,00

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

24.484,00

19.586,00

14.689,00

11.750,00

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

28.565,00

22.852,00

17.137,00

13.707,00

20.001 kg. ve yukarısı

32.646,00

26.116,00

19.586,00

15.669,00

2010 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ:

31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009-3 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde, belirlenen değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 5,00

b) Beyanname 5,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 10,00

2 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 – Pasaportlar 138,00

4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri 138,00

5 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 – Nüfus cüzdanları 4,60

7 – Aile cüzdanları 46,00

8 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 – Sürücü belgeleri 62,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 62,00

11 – Motorlu araç trafik belgesi 62,00

12 – Motorlu araç tescil belgesi 46,00

13 – İş makinesi tescil belgesi 46,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,10

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2010 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

2010 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ, DAMGA VERGİSİNİ, HARÇLARI VE BAZI MALLARIN ÖTV’SİNİ ARTIRAN KARARNAME:

31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılmış,

-488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmış,

-492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmış,

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli bazı listelerdeki malların ÖTV tutarları artırılmıştır.

Eki: 2009/15725 sayılı BKK

VERGİDE TARTIŞILAN RİSKLER VE FIRSATLAR