Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Geçici Olarak KDV Oranı % 8’e İndirilen Mobilya, Bilgisayar, Bazı Makine ve Teçhizata İlişkin Yüklenip İndirilemeyen KDV’lerin İadesi Söz Konusu Olabilecektir

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010

 

MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR

Geçici Olarak KDV Oranı % 8’e İndirilen Mobilya, Bilgisayar, Bazı Makine ve Teçhizata İlişkin Yüklenip İndirilemeyen KDV’lerin İadesi Söz Konusu Olabilecektir:

KDV mevzuatımıza göre, Bakanlar Kurulu’na, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade hakkını, vergi oranı indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla kısmen veya tamamen kaldırma yetkisi verilmiştir.
2009/14802, 2009/14812 ve 2009/14881 sayılı Kararnamelerle geçici olarak KDV oranı % 18’den % 8’e indirilen net alanı 150 m2 ve üzeri konutlar ile işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri nedeniyle yüklenip indirilemeyen KDV’leri ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği üzere iade konusu yapılamayacaktır.
2009/14881 sayılı Kararname ile değişik 2009/14812 sayılı Kararname’ye ekli “1” sayılı cetvelde yer alan malların (mobilya, bilgisayar, bazı makine ve teçhizat) Kararname’de belirtilen süre içerisinde indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yüklenip indirilemeyen KDV’leri, ilgili BKK’na göre iade olarak talep edilebilecektir. (Abdullah TOLU Yaklaşım Mayıs 2009)

Kaybolan veya Çalınan Faturaların Baş Ağrıtmaması İçin Ne Yapılmalı:

Defter ve belgelerin kaybolması halinde bu durumun anlaşıldığı tarihte işletme içinde muhasebeden sorumlu kişi ve işletme sahibi veya genel müdürün imzalarını içeren bir tutanak düzenlenip durum tespiti yapılmalıdır. Tutanakta, kaybolan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgiler verilerek gazete ilanının verileceği mahkeme tespiti ve vergi dairesine bildirim konularına da yer verilmelidir. Bu işlemden sonra bir gazeteye ilan verilerek söz konusu ilanda kayıp belgelerin Seri ve Sıra No.su ile adedine yer verilmelidir..
Olayın tutanağa bağlandığı tarihten itibaren 15 günü geçirmeden mahkemeye başvurularak tespit davası açılmalıdır. Mahkemeye başvururken gazete ilanı ve işletme içinde düzenlenen tutanakta mahkemeye ibraz edilmelidir. Mahkemeden kayıp faturaların geçersizliği ve zayi belgesi verilmesi talep edilmelidir.
Mahkeme kararı alındıktan sonra (lehe veya aleyhe) bir dilekçe ekinde tutanak ve gazete ilanı ile birlikte vergi dairesine bildirimde bulunulur. (Fatih GÜNDÜZ Vergi Denetmeni Yaklaşım Mayıs 2009)
İnceleme elemanları mükellefin defter ve belgelerini mücbir sebep sayılan haller dışında kaybetmesi halinde vergi matrahını re’sen takdir etmekte ayrıca VUK’un 359. maddesi uyarınca hapis cezası uygulanması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmaktadırlar.
KDV indirimi yönünden ise, mücbir sebep dışında defter ve belgelerini kaybeden mükelleflerin, zayi belgesi olmaması durumunda KDV indirimleri red edilmektedir. Maliye Bakanlığı defter ve belgelerini deprem ve sel felaketi nedeniyle kaybeden mükelleflerin hiçbir şart aramadan KDV indirimlerini kabul etmektedir. Deprem ve sel felaketi dışındaki (hırsızlık, yangın ve münferit su basması gibi) münferit nedenlerle defter ve belgelerini kaybeden mükelleflerin ise, mal ve hizmet alışlarını belgeleyen vesikalarını inceleme elamanına ibraz etmeleri halinde KDV indirimleri kabul edilmektedir.
Mükellefler inceleme elemanlarına bir kısım hasılat faturalarını ibraz edemezlerse, ibraz edilemeyen hasılat faturalarının kullanılmadığını da ispatlamak zorundadırlar. İptal ettirilmeyen ve kullanılmadığı kanıtlanamayan belgeler inceleme elemanlarınca kullanılmış kabul edilmekte ve kullanılan faturalardan hareketle götürü bir hasılat tespiti yapılmaktadır.
Fatura ciltlerinden bir kısmının çalınması ve bilahare herhangi bir işyerinde kullanılması halinde genellikle faturası kaybolan yükümlü adına tarhiyat yapılmaktadır. Bu durumda olan mükelleflerin söz konusu belgelerin kendi firması tarafından düzenlenmediğini ispat etmeleri gerekmektedir.

Müteahhitlerin Dikkatine, Kat İrtifaklı Arsa Tapusunun Devrinde Tapu Harcı Tamamlanmış Gayrimenkulün Bedeli Üzerinden Alınacak:

5838 sayılı Kanun’un 16′ncı maddesi ile 28.2.2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Harçlar Kanununun 63’üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, “Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.” hükmü ilave edilmiştir.
Buna göre örneğin, bir kişi müteahhitten henüz inşaatına başlanmamış veya bitmemiş ancak üzerinde kat irtifakı kurulmuş gayrimenkulden bir adet bağımsız bölümü (daire) 250.000 TL’na satın alır ve bu işlemin güvencesi için tapuda kat irtifaklı arsa tapusunu devralırsa, kat irtifaklı arsa tapusunun devrine ilişkin tapu harcı eskiden olduğu gibi, arsanın emlak vergisi değeri üzerinden değil, tamamlanarak ileride teslim edilecek dairenin devir bedeli olan 250.000 TL üzerinden beyan edilerek ödenecektir.
Tapuda bu bedelin gösterilmediğinin, harcın gerçek devir ve iktisap bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden beyan edilip ödendiğinin tespiti halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilecek ve bu tarhiyata %25 oranında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.
Öte yandan 5838 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle cins tashih harcının hesaplamasında, nispi esastan maktu esasa geçilmiş ve arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 100 TL, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 50 TL olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla, temelden girerek bağımsız bölüm satın alan bir kişi, ilk olarak kat irtifaklı arsa tapusu devrinde, gayrimenkul alım satımına ilişkin tapu harcını ödeyecek, gayrimenkul tamamlanıp cins tashihine gidildiğinde ise, her bir gayrimenkul için sadece 100 TL cins tashih harcı ödeyecektir.

Şirket Personelinin Yurt Dışı İş Seyahatlerinde Aldıkları Harcama Belgelerinin Kendi Adlarına Olması Bu Belgelerin Gider Yazılmasını Engeller mi:

Şirket personelinin yurt dışında yaptıkları ve belgeleri kendi adlarına düzenlenen harcamalar, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.
Yurt dışı çıkışlarında pasaport sahibi olarak kendi adlarına tahakkuk eden ve şirket tarafından ödenen yurt dışı çıkış harçları da gider olarak indirim konusu yapılabilir.

Vadesinde Ödenmeyen SSK Primlerinin Ödendiği Tarihte Gider Olarak İndirilmesi Mümkün mü:

Mevzuatımızda SSK priminin gider olarak indirilebilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Uygulamada sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılabilmektedir.

Yurt İçinde veya Yurt Dışında Okuyan Öğrencilere Verilen Burslar Gelir Vergisinden İstisna mıdır ve Kazançtan Gider Olarak İndirilebilir mi:

Firmalar tarafından öğrencilere verilecek olan bursların;
-Eğitim masrafları karşılanacak kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle, çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elemanına kanıtlanması;
-Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye’nin her tarafında eğitim gören öğrenciler arasında bir yarışma sınavı sonunda kazanan kişilerden olması;
-Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması,
durumunda; bu ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 28′inci maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna tutulması ve şirket kayıtlarında gider olarak indirilm