Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Maliye Vadesi 1 Eylül 2008 Öncesi Olan Alacaklarını Yıllık % 3 Faizle 18 Ay Vadelendiriyor

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   : 03.11.2008

Bülent ÇAKAR 

Yeminli Mali Müşavir

Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak

Maliye Vadesi 1 Eylül 2008 Öncesi Olan Alacaklarını Yıllık % 3 Faizle 18 Ay Vadelendiriyor

Özel borç ve alacakların tahsil ve takip usullerini düzenleyen İcra İflas Kanununun kamudaki izdüşümü 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkındaki Kanun dur. 6183 sayılı Kanunda, içinde bulundukları zor durum nedeniyle vergi borçlarını ödeyemeyen mükellefler için Tecil adı verilen bir taksitlendirme müessesesi mevcuttur. Kanunun 48 nci maddesinde yer alan tecil müessesesi için uygulanan azami vade 36 ay, tecil faizi oranı ise yıllık % 24 dür.

Maliye Bakanlığı 31.10.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınladığı Seri:B No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde, Amme Alacaklarının Tahsili Kanununda yer alan tecil terkin müessesesinden yararlanma şartlarını geçici bir süre için mükellef lehine yumuşatarak kriz ortamına girdiğimiz bugünlerde mükelleflere borçlarını ödemede yeni bir imkan tanımıştır. Bu imkanın kapsamı ve yararlanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

1. 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.10.2008 tarihine kadar ödenmemiş olan 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tüm amme alacakları bu imkandan yararlanacaktır. Görüldüğü üzere sadece vergiler değil vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilen bütün amme alacakları kapsama dahil edilmiştir.

2. Bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler bağlı oldukları vergi dairesine olan tüm borçları için yazılı talepte bulunacaklardır.

3. Yazılı talebin 28 Kasım 2008 günü mesai bitimine kadar yapılması şarttır.

4. Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı talepte bulunacaklardır.

5. Başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup, başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

6. Borçların ödenmesinde 18 aylık vade tanınmış olup ilk taksit Aralık/2008 ayından başlayacaktır.

7. Tecil edilen bu borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır.

8. Borç asıllarına normal vade tarihlerinden müracaat tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave edilecektir. Örneğin vadesi 26 Kasım 2006 olan 100.000 YTL Katma Değer Vergisi borcu için müracaat tarihine kadar (örneğin 26 Kasım 2008 tarihine kadar) geçen 36 ay için aylık % 2,5 tan toplam % 60 oranındaki gecikme zammı hesaplanarak ana paraya eklenecek ve 160.000 YTL tutarındaki vergi aslı ve gecikme zammı borcu, yıllık % 3 tecil faizi ile 18 ay taksitlendirilecektir.

9. Bu kapsamda tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir.

10. Tebliğin yayım tarihi olan 30.10.2008 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olan amme alacakları için de bu imkandan yararlanma hakkı verilmiştir. Bu borçların Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları (halen aylık % 2), Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise 18 ay boyunca yıllık % 3 oranında tecil faizi hesaplanacaktır.

11. Tebliğin yayım tarihinden önce tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerden Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin Tebliğde belirlenen sürede yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları (%2), Tebliğin yayımı tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacak ve taksitlendirmelerde ilk müracaat tarihinden itibaren Kanunda yer alan azami taksitlendirme süresi olan 36 aylık süre ve Tebliğde belirtilen 18 aylık süre aşılmayacaktır.

12. Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10′unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

13. Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Ancak bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

14. Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. İlgili vergi dairelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartları aranılacaktır.

15. Mükelleflerin vergi daireleri itibarıyla tecil edilecek borçlarının toplamının 50.000.- lirayı (bu tutar dahil) aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranılmayacaktır. Tecil ve taksitlendirilecek amme alacaklarının toplam tutarının 50.000.- lirayı aşması durumunda, gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 50.000.- lirayı aşan kısmın yarısı olacaktır.

16. Mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

17. 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamında taksitlendirilen amme alacakları söz konusu Kanun çerçevesinde taksitlendirildiğinden bu Tebliğ kapsamına girmemektedir.