Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sponsorluk Harcamalarının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

funda kulansi -

Yayımlanma Tarihi   :  24.04.2008

Funda KULANŞI
(Stajyer Denetçi Yardımcısı)
Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sponsorluk Harcamalarının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu�nun 10. Maddesinin �b� bendi ile kurumlara, yapacakları sponsorluk harcamalarını kurum kazancından indirebilmelerini sağlayacak bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme �21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50′si� şeklinde olup, söz konusu sponsorluk harcamaları sportif faaliyetler kapsamında daraltılmıştır. Kurumların herhangi bir televizyon programı veya radyo programı gibi faaliyetlere sponsor olmaları Kurumlar Vergisi açısından reklam harcamaları olarak dikkate alınacaktır.

�Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur� cümleleri anayasamızda düzenlenmiş bir hükümdür. Görüldüğü üzere ülkemizde sportif faaliyetleri teşvik etmek amacıyla sportif faaliyetlere dönük sponsorluk harcamalarının kazançtan indirimine olanak verilmektedir. Kurumlar gerek sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerekse ticari fayda sağlamak amacıyla, bu düzenlemenin getirilerini de dikkate alarak sportif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik ayni veya nakdi harcamalarda bulunabilir ve bu harcamaları kurum kazancından indirim yoluna gidebilirler.

Sponsorluk harcamalarının kurum kazancından indirilebilmesi elbette bazı usul ve esasların yerine getirilmesine bağlanmıştır. Bunlar nelerdir, kimlere, ne şekilde ve hangi yasal sınırlar çerçevesinde sponsor olunabilir sorularının yanıtlarını yazımızın devamında irdeleyeceğiz.

SPONSORLUK UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu bağlamda �Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği� ile sponsorluk müessesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

- Sponsorluk yapılabilecek Alanlar

a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslar arası gençlik ve spor organizasyonları,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların veya spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslar arası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.

Buna göre, Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, ferdi lisanslı sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesinin faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak sponsorluk harcamaları dışında yapılan harcamaların kurum kazancından indirilebilmesi mümkün değildir.

- Sponsor Olabilecekler ve Sponsorluk alabilecekler

Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, ayni ve/veya nakdi desteklerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler sponsor olarak adlandırılmaktadır. Ancak sponsorluk harcamalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar.

a) Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar.

b) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

d) Sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler.

e) Vergi ve SSK prim borcu olanlar.

Yönetmelik sponsorluk alabilecekler kapsamında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, ferdi lisanslı sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesinin faaliyetlerini sıralamaktadır. Bunlardan, Gençlik ve Spor kulüplerine yapılan harcamaların sponsorluk harcaması olarak kabul edilebilmesi için sponsorluk alan kulübün bağlı olduğu federasyonun liglerine veya resmi müsabakalarına katılması şartı aranır. Ferdi sporcuların ise ilgili federasyondan izin almaları gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlük tarafından uygun görülenlerin yapımı, yine sponsorluk yapılabilecek alanlar arasında sayılmıştır. Bu tesislerin yapımı ile ilgili her türlü proje Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulabilir.

- Sponsorluk harcamaları kapsamında değerlendirilecek harcamalar

Anılan yönetmelikte sponsorluk harcaması kapsamında değerlendirilecek harcamaların neler olduğu da belirtilmiştir. Buna göre,

a. Ulaşım harcamaları

b. İaşe ve ibate harcamaları

c. Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,

d. Reklam ve tanıtım harcamaları,

e. Kırtasiye harcamaları,

f. Sağlık ve sigorta harcamaları,

g. Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,

h. Tesis kiralama harcamaları,

ı. Genel müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar,

sponsorluk harcaması kapsamında değerlendirilecektir. Öte yandan, spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

Sponsorluğa konu iş ve hizmetle ilgili yüklenilen sponsorluk bedelleri sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi, sponsorluk alanın hesabına da yatırılabilir. Bu durumda, sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutara ilişkin harcamalarda sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin hizmeti alan adına bir banka hesabına yatırılmış olması durumunda, banka tarafından verilen dekontlar yapılan desteğin tevsik edici belgesi olarak kabul edilir. Ancak bu dekont veya makbuzlarda �sponsorluk amacıyla� ibaresinin bulunması gerekmektedir.

Öte yandan, desteğin nakdi olarak değil ayni olarak da yapılması mümkündür. Bu şekilde işletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin teslim edilmesi halinde, fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğunun, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev�i ve miktarına ilişkin bilgilerin bulunması ve faturanın hizmeti alan adına düzenlenmesi gerekir. Faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişiler veya kanuni temsilcilerince imzalanması gerekmektedir. Ayni değerlerin, sponsorlar tarafından dışarıdan sağlanması durumunda ise, hizmeti alanlarca alındı makbuzu düzenlenmesi ve yine bu makbuzda değerlere ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin sportif tesislere ilişkin yapmış oldukları harcamaların söz konusu tesislerin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımına ilişkin olması ve tesislerin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve spor kulüplerine ait olması durumunda yapılan harcamalar da sponsorluk harcamaları kapsamında değerlendirilecektir. Bu sportif tesis yapımı, ikmali, bakım ve onarımı işlerinin yıllara yaygın olması durumunda her yılın sonunda yapılan imalat miktarları esas alınarak harcama belgeleri düzenlenir.

- Sponsorluk sözleşmesi ve sözleşmede yer alacak hükümler

Sponsorluk harcamalarının kazançtan indirim konusu edilebilmesi için, sponsor ile sponsorluk hizmeti alan arasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirleneceği yazılı bir sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sponsorlarla sözleşme yapma yetkisi ise sponsorluk hizmeti alan kurum ya da kuruluşa verilmiştir.

Buna göre taraflar arasında yapılacak sözleşmede bulunması gereken hususlar şöyledir;

a) Sponsorun adı, soyadı veya kanuni unvanı,

b) Sponsorun ikametgah ve işyeri adresi,

c) Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

d) Sponsorluğun konusu,

e) Sponsorluk bedeli,

f) Faaliyetin veya tesisin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımına ilişkin uygulama programı, başlama-bitiş tarihleri ve yeri,

g) Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri,

h) Sponsorluk alanın hak ve yükümlülükleri,

i) Sponsorun hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri,

j) Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yaptığı ya da yapacağı anlaşmalara ilişkin bilgi ve belgeler,

k) İhtiyaç duyulabilecek diğer hususlar,

l) Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği,

m) Sözleşmenin kaç maddeden ibaret olduğu, tarih, imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanı, belirtilir.

SONUÇ

Sportif faaliyetleri teşvik amacıyla yapılan bu düzenlemeler kapsamında, kurumlara sportif faaliyetlere ilişkin sponsorluk harcamalarını kazançtan indirim konusu edebilmeleri için olanak sağlanmaktadır. Buna göre, sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50 si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile bunların faaliyetlerine yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabi olup, Genel Müdürlükçe tasdik edilemeyen harcamalar gider olarak kabul edilemez. Tasdik edilen harcamalara ilişkin belgelerin bir örneği, harcamaları yapan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir. Gençlik ve spor tesisleri için yapılacak yapım ve imal harcamalarının 2004 yılı için bir milyon YTL üzerindeki, bundan sonraki yıllar için ise bu rakamın Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) değişim oranı ile çarpılması sonucu elde edilen tutarı aşan kısmı(2008 yılı için ), ayrıca yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edilir. Mali müşavirlerce gerçeğe aykırı belge tasdik edildiğinin tespiti halinde, tasdiki gerçekleştiren mali müşavirler de tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan sponsorlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

KAYNAKLAR

- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Nolu Genel Tebliği (10.3)

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği (16 Haziran 2004, 25494)

- TEKİN Cem, �Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Yapılacak Sponsorluk Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar�

- GENÇYÜREK Levent, Suryay Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 16 Ağustos 2004, �Spora Destek Olanlara Vergi Avantajı�

- Kanun Gerekçeleri