Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Beyanname İmzalatma ve e-Beyanname Verme Zorunluluğu

halil ergun -

Yayımlanma Tarihi   :  17.04.2008

Halil ERGÜN
(Stajyer Denetçi Yardımcısı)
Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

BEYANNAME İMZALATMA VE E-BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU

I. BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına,

Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatma yetkisi verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak ilki 1995 yılında olmak üzere yayınlanan 5 adet tebliğden 1,2 ve 3 no lu tebliğler 4 no lu tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Şu an yürürlükte olan 4 ve 5 no lu tebliğler de ve Gelir İdaresi Başkanlığı nın web sayfasında yer alan Vergi Beyannamelerinin SM, SMMM lerce İmzalanması Hakkında Tebliğ Taslağı nda son düzenlemeler yer almaktadır.

A. Beyanname İmzalatma Zorunluluğu Kapsamındaki Mükellefler:

Tablo:1

MÜKELLEF AKTİF TOPLAM (2007) NET SATIŞLAR TOPLAMI (2007)
Kurumlar Vergisi 3.806.599,10 7.613.198,20
Ticari, Zirai ve Mesleki Kazancı Nedeniyle Gerçek Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi 3.806.599,10 7.613.198,20

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, ilgili yıl aktif toplamı ve net satışlar toplamı Vergi Beyannamelerinin SM, SMMM� lerce İmzalanması Hakkında Tebliğ Taslağının ekinde bulunan tabloda (yukarıdaki tabloda) belirtilen rakamları aşmayanlar, takip eden yıla ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu hadleri aşan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu hadlerin Maliye Bakanlığınca belirlenmemesi halinde, bu hadler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

Tablo:2

İLGİLİ YIL
2007
1-  II. Sınıf Tacirlerden Alım Satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satışlarının tutarı 127.568,00
Yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 63.248,00
2- Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden hasılatları tutarı 127.568,00
3- Serbest meslek faaliyetinde gayrisafi hasılatları tutarı 88.976,00

Tablo-2� de yer alan mükelleflerden ilgili hasılat veya satış tutarı bölümünü aşan mükellefler beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadır. Bu hadleri aşmayan mükellefler ilgili yılı takip eden yılda verecekleri beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

Bu hadlere bakılmaksızın Noterler ve özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birlikler, beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

B. İmzalatma Zorunluluğu Kapsamındaki Beyannameler:

Tablo:1 de yer alan hadleri aşmayan mükellefler ile, Tablo:2� de yer alan hadleri aşan mükellefler aşağıdaki beyannameleri,

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini,

Kurumlar Vergisi Beyannamelerini,

Muhtasar Beyannamelerini,

Katma Değer Vergisi Beyannamelerini,

3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadır.

C. İmzalatma Zorunluluğu Kapsamı Dışındaki Beyannameler:

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

II. E-BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU

Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi şeklinde tanımlanabilecek �e-Devlet� uygulamalarının kapsamı günümüzde oldukça genişlemiştir. Maliye Bakanlığı, mükelleflerin işlemlerini daha hızlı yürütmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Vergi Usul Kanunu�nun (VUK) mükerrer 257. maddesiyle kendisine tanınan yetkiyi kullanarak, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi (e-Beyanname uygulaması) konusunda çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Konuyla ilgili olarak en son düzenleme, 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanarak yürürlüğe giren 376 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılmıştır.

A. E-Beyanname Vermek Zorunda Olan Mükellefler

Vergi beyannamelerini elektronik ortamda ilgili vergi dairelerine gönderebilecek olanlar 340, 346, 367 ve 376 Sıra Numaralı V.U.K. Genel Tebliğleri ile 15 Sıra Numaralı V.U.K. Sirkülerinde belirlenmiştir. Buna göre;

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu�nun mükerrer 257. maddesinde belirtilen yetkiye dayanılarak yayımladığı 15 Sıra Numaralı V.U.K. Sirkülerinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın, aşağıda belirtilen mükelleflerin de istemeleri halinde beyannamelerini internet ortamından gönderebilecekleri yönünde düzenleme yapmıştır.

Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurumları,

Noterler,

Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,

Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,

B. Elektronik Ortamda Gönderilebilecek Beyannameler

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373 ve 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunu�nun mükerrer 257. maddesi ile verilen yetkiye istinaden, aşağıda belirtilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,

Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

Geçici Vergi Beyannamesi,

Muhtasar Beyanname,

Katma Değer Vergisi Beyannamesi,

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),

Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

KAYNAKLAR

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

- Vergi Beyannamelerinin SM, SMMM’ lerce İmzalanması Hakkında Tebliğ Taslağı

- Vergide E Beyanname Uygulaması, ER Salih, www.alomaliye.com